فرار هافمن از صحبت درباره اتهاماتش

Bani Film - - سینمـا - منبع:

7 زن آمریکایی که داستین هافمن هنرپیشه مشهور و 81 ساله هموطن خود را متهم به تعدی به خود در سالهای گذشته و در ایام میانسالی و جوانی خود و هافمن کرده اند، هفته پیش از جان اولیور مجری تلویزیونی و کمدین آمریکایی به خاطر مطرح کردن این مسئله با هافمن در یک برنامه تلویزیونی و صحبت صریح فیمابین تشکر کردند.

در بیانیه آنها خطاب به اولیور آمده است: «این بسیار مهم است که شما به صراحت از هافمن پرس و جو کردید و این که به سبب فرار هافمن از صحبت در این باره گفت و گوی تان کم حاصل ماند، از نظر ما اهمیتی ندارد». در میان متهم کنندگان هافمن 5 زن خود را به طور کامل معرفی کرده اند ولی دو نفر به قصد پرهیز از آبروریزی از افشای نام شان خودداری کرده اند ولی شرح ماوقع و چگونگی حمالت هافمن به خودشان را شرح داده اند. اولیور هم گفته است: شاید سواالت من ایده آل نبوده باشد اما جواب های هافمن هم پرت و پال و اسباب تأسف شد. به رغم تقدیر افراد فوق از اولیور باید گفت هافمن با وجود روشن شدن خطاهایش هنوز چوب آن را در روابط اجتماعی و معادالت شغلی اش نخورده است حال آن که خالفکاران و متجاوزان دیگری مثل هاروی وین اشتاین و کوین اسپیسی که خطاهایشان همپا با هافمن رو شد، چوب این قضایا را خورده و تا اطالع ثانوی از دنیای هنر طرد شده اند و کسی هم مایل به همکاری با آنها نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.