بازدید معاونان صدا و توسعه و فناوری رسانه ملی از رادیو نمایش

Bani Film - - تلویزیون -

حمید شاه آبادی معاون صدای جمهوری اسالمی ایران به همراه رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه ملی از رادیو نمایش بازدید كردند.

به گزارش رسيده، در بازديد حميد شاه آبادی معاون صدای جمهوری اسالمی ايران به همراه رضا عليدادی معاون توسعه و فناوری رسانه ملی از راديو نمايش كه به منظور بررسی زير ساخت ها و امکان سنجی برای توسعه از ساختمان های مجموعه راديويی پانزده خرداد صورت گرفت، محمدرضا قربانی مدير كل هنرهای نمايشی و راديو نمايش، حميدرضا غياثوند مدير كل فنی حوزه صدا، محمد ابراهيم كبابيانی مدير دفتر معاونت صدا به همراه مديران كل حوزه توسعه و فناوری رسانه ملی، حميد شاه آبادی و رضا عليدادی را همراهی كردند.

اين بازديد در راستای تجهيز استوديوهای فنی توليد و پخش مجموعه و ترميم ساختمان های راديويی پانزده خرداد صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.