«آخرین سفر شاه» با صدای بهروز رضوی

Bani Film - - تلویزیون -

شبكه رادیویی تهران در برنامه «كتاب شب»، بازخوانی كتاب «آخرین سفر شاه» اثر نویسنده و روزنامهنگار انگلیسی ویلیام شوكراس را تدارک دیده است.

به گزارش رسيده، شبکه راديويی تهران در برنامه «كتاب شب» خود، تا ۹۲ دی ماه، بازخوانی كتاب «آخرين سفر شاه» اثر نويسنده و روزنامهنگار انگليسی ويليام شوكراس را برای شنوندگان تدارک ديده است.

اين اثر با ترجمه مرحوم عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همراه با عنوان فرعی «سرنوشت يک متحد امريکا» اولين بار در نشر البرز و سپس در نشر آسيم چندين بار تجديد چاپ شده است.

ويليام شوكراس در اين اثر مستند، با قلمی شيرين و جذاب، داستانی واقعی پديد آورده كه بیترديد سرشار از نکات ناگفته و افشاگریهای حيرتانگيز درباره فسادها، خودكامگیها و وابستگیهای رژيم سابق است. هنری كيسينجر دوست شاه، او را «هلندی سرگردان» ناميد.

موضوع افسانه هلندی سرگردان اين است كه دست نيافتن او به پناهگاه، مجازاتی است كه به خاطر اعمال خودش میبيند و سرگردانی ابدی او، بيشتر به علت بدكرداریهای خودش است تا بیعاطفگی جهان.

تنظيم راديويی اين اثر را محمدباقر رضايی در هفت قسمت ۰۲ دقيقهای برای خوانش در هفت شب پی در پی انجام داده، رضا قربانی تهيهكننده برنامه است و بهروز رضوی روايت آن را به عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.