روي خط «سایبان آرامش»

Bani Film - - تلویزیون -

در برنامه «سایبان آرامش» شبكه رادیویي سالمت امروز ، موضوع نشانههاي اختالل خودبیمارانگاري و راههاي مواجه با آن بررسي مي شود.

به گزارش رسيده، «سايبان آرامش» عنوان برنامه اي از گروه بهداشت روان شبکه راديويي سالمت است كه برنامه سازان آن با هدف آموزش و پيشگيري از اختالالت روان، اضطراب و استرس، اختالل شخصيت به دنبال كمک به ارتقاء سطح سالمت روان جامعه و ايجاد اميد و رضايتمندي در زندگي افراد و كمک به بهبود روابط فردي و اجتماعي هستند.

در اين برنامه شنوندگان با فرهنگ مشاوره و خدمات روانشناختي و روانپزشکي آشنا مي شوند.

سالمت روان، سالمت معنوي، اختاللها، مهارتهاي زندگي، سبک زندگي، مسائل مربوط به نوجوانان، مسائل و مشکالت در زندگي روزمره از جمله موضوعات اين برنامه راديويي است.

گفتني است، برنامه «سايبان آرامش» روزهاي شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:5 به مدت 45 دقيقه روي آنتن مي رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.