امیرمسعود علمداری: ایران از لحاظ بودجه در زمينه انيميشن واقعا مشکل دارد

Bani Film - - تلویزیون -

نویسنده فیلمنامههای انیمیشن با اشاره به اینكه در منطقه خاورمیانه كشوری وجود ندارد كه تولیدات انیمیشن باالیی داشته باشد و كشور ما در این زمینه حرف اول را میزند گفت: در كشورهای مختلف هم بیشتر از آثار سینمایی، فیلمهای كوتاه انیمیشن تولید میشود و ما در این زمینه خیلی با دیگر كشورها تفاوتی نداریم.

به گزارش رسيده، اميرمسعود علمداری، نويسنده و مدرس فيلمنامه انيميشن با اشاره به جايگاه انيميشن ايران در دنيا گفت: ما در انيميشن نزديک به ۰۶ سال سابقه داريم كه ۰5 سال آن مربوط به آثار كوتاه است و به خاطر اينکه نخبههای زيادی در اين زمينه داشتيم آثار كوتاهمان در جايگاه خوبی قرار دارد، ولی ساخت آثار سينمايی يا سريال ديگر از جنبه هنری خارج میشود و ما آن وقت ديگر بايد انيميشن را به صورت صنعتی ببينيم. ما در اين صنعت نزديک به ده سال سابقه داريم، پس قاعدتا نمیتوانيم با كشورهايی كه صد سال سابقه دارند رقابت كنيم.

وی افزود: در كشورهای مختلف هم بيشتر از آثار سينمايی، فيلمهای كوتاه انيميشن توليد میشود و ما در اين زمينه خيلی با ديگر كشورها تفاوتی نداريم. مثال در منطقه خاورميانه فکر نمیكنم كشوری داشته باشيم كه توليدات سينمايی بااليی در زمينه انيميشن داشته باشد.

سرپرست نويسندگان انيميشن «محمد رسول اهلل(ص)» ادامه داد: به طور كلی چند كمپانی بزرگ توليد انيميشن در دنيا داريم كه فاصله زيادی با بقيه توليد كنندگان دارند، شركتهايی كه آثار بلند با بودجههای زياد توليد میكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.