«مصادره»؛ یک کمدی با دغدغههای انسانی

Bani Film - - تلویزیون -

مهران احمدی کارگردان فیلم «مصادره» گفت: اولین فیلم من، یک فیلم کمدی است اما سبک و سیاق خاص خودش را دارد و در عین حال که کمدی است دغدغههای جدی اجتماعی و انسانی دارد.

مهران احمدی کارگردان فیلم «مصادره» که با اولین فیلم بلند سینماییاش در جشنواره امسال حاضر است، به ستاد خبری جشنواره فیلم فجر گفت: «مصادره» یک فیلم کمدی است اما سبک و سیاق خاص خودش را دارد.

او گفت: میتوان «مصادره» را در ژانر کمدی اجتماعی جای داد چون در عین حال که کمدی است دغدغههای جدی اجتماعی و انسانی دارد و البته فیلم باید دیده شود تا بتوان درباره آن حرف زد. ما سعی خودمان را کردهایم و تالشمان بر این بود که فیلممان دارای شأن باشد. حال باید دید نظر مردم و کارشناسان بعد از دیدن «مصادره» چیست.

او درباره احتمال موفقیت فیلمش در جشنواره فیلم فجر با توجه به اینکه خیلیها معتقدند فیلم کمدی در فجر مورد توجه قرار نمیگیرد، اظهار داشت: اگر در ادوار گذشته هم ببینید فیلم های کمدی جایگاه خودشان را داشتند. شما اگر «مهمان مامان» را هم یک کمدی اجتماعی فرض کنید در زمان خودش جایزه گرفته یا «اجاره نشینها» هم مورد اقبال قرار گرفته. نه اینکه بخواهم مقایسه کنم، منظورم این است که هرچند معموال به آثار کمدی کمتوجهی می شود اما اگر فیلم ارزش فنی و مخاطب پسند داشته باشد، چه بسا هم در جشنواره مورد توجه واقع شود و هم در زمان اکران موفق شود.

احمدی افزود: من پیشگو نیستم و نمیتوانم دراین باره پیشگویی کنم اما خودم فیلم را دوست دارم و تمام کسانی که با هم کار کردیم، تالش کردیم فیلم استانداردی بسازیم. امیدواریم که فیلم هم در جشنواره مورد استقبال قرار گیرد و هم برای مخاطب جذاب باشد.

سی و یکمین جشنواره فیلم فجر از 2۱ تا 22 بهمن 6۹۳۱ به دبیری ابراهیم داروغهزاده برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.