نبود امکانات تست امنیتی تجهیزات شبکه درایران

Byte - - NEWS -

بدون تردید یکی از مهمترین مسائل روز جهان که بیشتر کشورها به آن اهمیت میدهند، مقوله امنیت در جهان دیجیتال است. یکی از مهمترین بخشها نیز برقرار بودن امنیت شبکهها میباشد. در ظاهر در کشور ما در این رابطه مشکالتی وجود دارد. قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران گفت: رگوالتوری به اعتراض شرکتهای خصوصی حوزه شبکههای رایانهای، درباره چرخه معیوب کنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه مرکز تحقیقاتوصنایعانفورماتیکپاسﺦروشنینمیدهد.حمید بابادی نیا گفت: اعضای کمیسیون شبکه سازمان متشکل از نمایندگان بسیاری شرکتهای خصوصی تجهیزات شبکههای رایانهای، بارها از طریق سازمان اعتراض خود را نسبت به چرخه معیوب و زمان برکنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه" مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک" اعالم کردهاند؛ اما متاسفانه رگوالتوری هیﭻ پاسﺦ روشنی در این رابطه اعالم نکرده است. عضو هیئت مدیره و قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با تاکید براینکه شرکتهای حوزه شبکه در این رابطه با مشکالت و معضالت پیچیدهای درگیر هستند، ادامه

داد: شرکتهای خصوصی این حوزه با وجود چالشهای فراوان، تجهیزات رایانهای را از مبادی قانونی به منظور انجام پروژههای زیرساختی و حیاتی کشور وارد میکنند اما بهدلیلبرداشتنادرستازقانون"وظیفهاعمالاستانداردها و ضوابط نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه مجبورند ماهها منتظر تایید نمونه کاالی خود در "مرکزتحقیقاتصنایعانفورماتیکباشند.

به گفته قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، کارشناسان حوزه فناوری اطالعات در مقام واردکننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصوالت را با وجود مشکالت جدی تحریم، به دلیل منافع ملی کشور پذیرفتهاند و با واسطههای زیاد خطر کرده واقدام به خرید این تجهیزات میکنند؛ اما زمانی که کاالها خریداری و وارد گمرکات کشور میشود، تازه مشکالت داخلی شروع میشود.

وی با تاکید براینکه این آزمایشگاه فاقد تجهیزات و برنامهریزی های زمانی الزم برای تایید نمونه و کنترل کیفیت است، ادامه داد: نخستین مشکل اینجاست که کاالی شبکه که تحت عنوان سوییﭻ، شبکه و فایروال )از تجهیزات شبکه و امنیت( به مرحله ترخیص کاال به آرمایشگاه استاندارد میرسد، براساس دستور صریح قانون الزامی به استاندارد ندارد؛ البته در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به خودی خود مشکل بزرگی به شمار میآید و به نوعی مفهوم انحصار را میرساند.

بابادی نیا توضیح داد: در این آزمایشگاه که اتفاقا از امکانات کافیهمبرخوردارنیست،بایدتجهیزاتیراکهپیشرفتهترین شرکتهایجهانساختهاند،بهمرحلهآزمایشبگذاریمکه

به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به نظرمیرسد.

وی درخصوص مشکالت شرکتهای شبکه در زمینه تحمیل هزینه سنگین آزمایش ادامه داد: اشکال دیگر این است که برای این آزمایشهای اجباری باید تعرفههای سنگینی را پرداخت کنیم و از آنجایی که این کار تحت عنوان خدمات آزمایش انجام میگیرد، هیﭻگونه کسورات بیمهای از جانب آن آزمایشگاهها پذیرفته نبوده و این هزینه نیزبهسایرهزینههااضافهمیشود.

وی با اشاره به سوء برداشت از قانون وظیفه اعمال "استانداردها و ضوابط نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه گفت: ما از شفافیت و قانون دفاع "میکنیم؛ اما متاسفانه میبینیم که به جای شفافیت، در بسیاری از موارد قوانین به صورت سلیقهای اعمال میشود که نمونه آن همینبند قانونی است؛ براساس الزامبند )ل

از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ( فناوری اطالعات است وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی، پستی و فناوری اطالعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است، اما اجرای سلیقهایاینمادهقانونیباعثشدهروزبهروزبرچالشهای واردات قانونی این کاال اضافه شود. بابادی نیا در زمینه چالشهای آزمایش کنترل کیفیت این تجهیزات از سوی آزمایشگاه موردتایید سازمان تنظیم

مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سومین مشکل فرآیند بسیار زمانبر این آزمایشهاست که 45 روز کاری و یا بیشتر به طول میانجامد و تازه پساز گذر این مدت زمان هم تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید منتظرماند.

به گفته بابادی نیا، در کنار این مشکالت عدم پاسخگویی برخی آزمایشگاهها و اجبار به تکرار این آزمایشهای هزینه برو زمانبر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرآیند فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به واردکننده، بازار فروش تجهیزات و افزایش قاچاق میشود. عضوهیئتمدیرهسازماننظامصنفیرایانهایتهرانادامه

داد: این در حالی است که براساس قانون گمرکات کشور، در صورتی که کاالیی را وارد میکنید، میتوانید تا 6 ماه بعد بدون پرداخت هزینه، در یک فرصت زمان کوتاه دستگاه را ترخیصکنید،امابهدلیلترخیصمشروطتجهیزاتامنیت و شبکه، واردکننده این تجهیزات ناچار به طی کردن این روندهای زمان برو هزینه براست. بابادی نیا با تاکید براینکه نهادهای ناظر در برابر این مشکالت سکوت کردهاند، ادامه داد: نهادهای امنیتی و ناظر در پاسﺦ اعتراض به ما میگویند که آنان این الزامات فرسایشی را تعیین نکردهاند. از همه مهمتر اینکه در آزمایشگاههای ایران فقط کاالها از بعد عملیاتی تجهیزات، آزمایش میشوند و از نظر امنیتی مورد آزمایش قرار نمیگیرند، چرا که اصال تجهیزات تست و آزمایش امنیتی را ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.