اهانت ممنوع!

اینستاگرام درک خود را از زبان انسانها تقویت میکند

Byte - - NEWS -

هفتـهگذشـته خبردادکهاینسـتاگرام سیسـتمی را معرفـی و راهانـدازی کـرده کـه قصـد دارد بـا اسـتفاده از آن نظـرات توهینآمیـز، بـد و آزاردهنـده را شناسـایی کـرده و کاری کنـد کـه هیﭻ کاربـرینتوانـدآنهـارا ایـنسیسـتمجدیـد مبتنـیبرفنـاوریاسـتکـه نـامداردو فیس بـوک و اینسـتاگرام از آن بـرای تفسـیر کلمـات بـه کار رفتـه در متـون تولیـد شـده توسـط انسـان اسـتفاده فنـاوری درحقیقـت موتـوری بـرای طبقه بنـدی متون اسـت که بـه رایانه ایـن امـکان را می دهـد تـا بتوانـد بـه منظـور مبـارزه بـا اسـپم، کلمـات رد و بـدل شـده بیـن انسـانها را تفسـیر براسـاسگزارشـیکـهپایـگاهخبـری

ابتـدا منتشـر کـرده بود، سیسـتم اینسـتاگرام بـه پیـروی از تجربـه موفـق اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی کـه در اکتبـر سـال گذشـته انجـام شـد، توانسـته تجربـه خوبـی در راه مبـارزه با اسـپم کسـب

ایـن سیسـتم ابتـدا بـا ورودیهـای انسـانی آمـوزش داده شـده ایـن ورودیهـا اسـپمها را مشـخصمی تیـماینسـتاگرامازنتیجـهکلی بـه وجود آمـده راضـی بود امـا هیچـگاه نگفته اسـت کـه در مقابـل روشهـای گذشـته مقابلـه بـا اسـپم، شـیوه عملکـرد سیسـتم جدیـد چقـدر توانسـته موﺛـر واقـع براسـاسموفقیتهایـیکـهسیسـتم جدیـد کسـب کـرد، تیـم توسـعه آن قصـد داشـت شـرایط را بـرای ایـن سیسـتم باز هـم سـختتر کند و بـه ایـن ترتیـب آنهـا میخواسـتند تـا سیسـتم جدیدشـان بتوانـد نظـرات آمیخته بـا نفرت، همـراه با اذیـت و آزار دیگـران را هـم تشـخیص اگـر بـا اینترنـت آشـنا باشـید، می دانید کـه اینترنـت می تواند بـدون آن کـه تاﺛیـرش بر روابـط درنظـر گرفته شـود، چگونـه در لفاظیهـای پرخاشـگرانه، مـورد سـوء اسـتفادهقـرار درگـزارش آمـدهکـه همیـن موضـوع تیـم توسـعه سیسـتم جدیـد آن را بهوسـیله دادن یـک مجموعـه نظـرات منفـی بـه

آمـوزش داده و آن آموزشهـا را در گروههـای نژادپرسـتانه، همـراه بـا تمسـخر و آزار و اذیتهـایجنسـی،طبقهبنـدی گفتـهشـده افـرادی کـه در ایـن آموزشهـا کمـک میکردنـد تـا ابتـدا بـد یـا خـوب بـودن جمـالت را بـه سیسـتم جدیـد آمـوزش دهنـد، و نزدیـک بـه دو میلیـون نظر مختلـف را بـه سیسـتم بشناسـانند حتـی بـرای هـر جملـه آزمایـش دو بار صـورت گرفته تا ایـن اطمینان حاصـل شـود که سیسـتم بـه درسـتی داده هـای خود را جمـعآوری کرده اینسـتاگرام اعـالم کرد که ایـن سیسـتم از همـان هفتـه گذشـته شـروع بـه کار کرده اسـت و فعال بـرای زبان انگلیسـی آموزش داده شـده اسـت اما بیشـتر راهنمایـان ابتدایی سیسـتم به دو زبـان مسـلط بوده اند و اینسـتاگرام هـم می خواهد در آینـده این سیسـتم جدیـد را روی زبان هـای دیگر پیادهسـازی اینسـتاگرام بـه خوبـی از جایـگاه خـود در بیـن شـبکه های اجتماعـی در میـان کاربران آگاه اسـت و میخواهـد ایـن جایـگاه را بـه کمـک چنیـن سیسـتمهایی بیـش از پیـش تقویـت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.