دفاع ضعیف دربرابرحمالت قوی

با وجود افزایش تهدیدات سایبری، شرکتها برنامه مشخصی برای مقابله ندارند

Byte - - NEWS -

نظرسـنجیاخیـرموسسـه کـهبیـشاز 550 کارشـناس فنـاوری اطالعـات در آن شـرکت کـرده بودنـد، نشـان میدهـد 63 درصـد از پاسـﺦ دهنـدگان نمیتواننـد هنگام خروج از شـبکه شـرکت، بردسـتگاههای موجـود در آن نظـارت کننـد در حالـی کـه 55 درصـد از ایـن دسـتگاهها حـاوی اطالعـات حسـاس

ضعف شرکتها در برابر تهدیدات

براسـاس ایـن نظرسـنجی، 56 درصـد از شـرکتها، اسـتراتژی مشـخصی بـرای مقابلـه بـا حمـالت سـایبری ندارنـد.07 درصـد از ایـن شـرکتها اعـالم کردهانـد توانایـی محـدودی برای بـه حداقل رسـاندن آسـیبهایامنیتـی تنهـا28درصـدازپاسـﺦ دهنـدگان در مواجهـه بـا ایـن آسـیبها بـه تحلیـل و بررسـی میپردازنـد.84 درصـد از آنهـا نیـز از راهحل امنیتـی خـود بـرای مقابلـه بـا تهدیـد رضایـت کافـی

در همیـن راسـتا رئیـس موسسـه گفتـه است:"شـرکتها بـا مشـکالت واقعـی بـرای محافظـت از دادههـا در برابر تهدیدات سـایبری مواجه

همچنیـن معـاون اجرایی این موسسـه معتقد اسـت بازگشـت حمالت فیشینگ، اسـتفاده از مجموعه دادههـای بـزرگ بـرای فـروش و پایـگاه دادههـای آسـیبپذیر از بزرگتریـن مشـکالت امنیتـی میباشـد کـه مدیـران شـرکتها بـا آن مواجـه

افزایش حمالت سایبری

بـا وجـود ایـن کـه سـاالنه 3,4 میلیـون دالر بـرای شناسـایی و محـدود کـردن نقـاط ناامـن اختصـاص داده میشـود، 53 درصـد از شـرکتکنندگان در ایـن نظرسـنجی اعـالم کردهانـد تعـداد دسـتگاههای آلوده بـه بدافزار طی یک سـال گذشـته افزایش یافته در 3 ماهـه اول سـال 2017 بیش از 1200 شـکایت در مـوردنقـضحریمشـخصیصـورتگرفته در یـکنظرسـنجیدیگـرکـهتوسـط درمیـان 633 متخصـص امنیـت شـبکههای رایانـهای انجـام شـده اسـت، 53 درصـد از آنهـا براین عقیده هسـتند کـه حمـالت سـایبری در سـال 2016 افزایـش یافتـه اسـت و 80 درصـد از افـراد پیشبینـی کردهانـد کـه در سـال آینـده یـک حملـه سـایبری جدیـد را تجربـه خواهنـد

لزوم آموزش و افزایش بودجه

در مجمـوع ایـن دو نظرسـنجی میتـوان بـه ایـن نتیجه رسـید که شـکاف قابـل توجهی میـان تهدیدات سـایبری سـازمان و آمادگی برای رسـیدگی بـه موقع و موﺛر بـه آنها وجـود به همین علـت متخصصان امنیـت شـبکههای رایانـهای بـا تقاضای فـراوان برای تامیـن زیرسـاختهای سـازمانها مواجـه بـه نظـر میرسـد بایسـتی تیمهـای مشـخصی در سـازمانهای مختلـف بـه درسـتی آمـوزش ببیننـد و بـا افزایـش منابـع بـه ویـژه بودجه بـرای شناسـایی و مقابلـه بـا حمـالت سـایبری آمادگی بیشـتری نسـبت بـه گذشـته کسـب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.