تشخیص محتوا

فایلهای خود را براساس محتوای متن جستوجو کنید

Byte - - NEWS -

اولین پیشنهاد نرمافزاری این هفته به برنامهای جهت جستوجو و تشخیص فایلها براساسمحتوایفایلاختصاص نرمافزاریمفیددر زمینه جستوجو و تشخیص فایلها برحسب محتوای داخل فایل بدون نیاز به پسوند

این نرمافزار برای جستوجوی انوع فایل، محتوا، پلتفرم، روش ذخیرهسازی دادهها و ویژگیهای دیگر فایل، با جستوجوگر فایل ویندوز و فرمان دایرکتوری کار این برنامه کاربردی دارای قابلیت تشخیص بیش از 3000 نوع فایل براساس محتوای داخلی فایل همین امر موجب شده که شما در هنگام جستوجو نیازی به، به خاطر سپردن پسوندها نداشته باشید و به راحتی بتوانید فایلها را جستوجو به کمک ابزارهای کاربردی موجود در نرمافزار پیشرو میتوانید عملیات جستوجوی فایلها را براساس دسته بندیهایی مانند دادههای شخصی کاربر و فایلهای وابسته به سیستمعامل انجام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.