بررسی اجالس امنیتی فضای مجازی

امنیت و اینترنت اشیا

Byte - - NEWS -

دستبندهای تناسب، یخچال فریزرهای هوشمند و دوربینهای امنیتی رایانههای سنتی نیستند، اما در عین حالبااینترنتدرارتباط نمونههاییاز اشیاءکم مصرف و کوچک هوشمند که به سرعت در حال گسترش هستند همگی به اینترنت اشیا متصل اینترنت اشیا حاال در اطراف ما به وفور بهکار گرفته شده است اما بحث حریم خصوصی و امنیت افراد در بهکارگیری اینترنت اشیا بحث جدید و تازهای در این هفته تصمیم داریم تا نکات امنیتی را از قول کارشناسان در مقوله حفظ امنیت حریم خصوصی افراد در اینترنت اشیا

به لطف اینترنت اشیا کیفیت زندگی و فناوری بهبود یافته اما این روزها بحث حریم خصوصی درباره استفاده از اینترنت اشیا بسیار داغ در اجالس امنیت فضای مجازی کهباحضورکارشناسانامنیتیدرشهر نیویورک برگزار شد مطالب جالبی در مورد امنیت اینترنت اشیا به بحث و گفتوگو گذاشته شد که نکات طالیی این بحث عنوان خواهند .1 اینترنت اشیا به سرعت در حال رشد است سیسکو تخمین میزند که در طول پنج سال آینده بیش از 50 میلیارد دستگاه به اینترنت اشیا متصل خواهند هکرها نیز از این روند آگاه هستند و برای بهرهبرداری از این

.2اینترنتاشیابسیارشخصی مردمازدستگاههایی که به اینترنت اشیا متصل هستند به نسبت رایانهها بیشتر استفادهشخصی بههمیندلیلاستکهمایکل کایزر، مدیر اجرایی از اینترنت اشیا با عنوان "اینترنت یاد اینترنتاشیاهموارهبه دستگاههایی متصل است که با بخش عظیمی از اطالعات شخصیکاربراندرارتباط افسرامنیتیاطالعات

جانت بیشاپ در این خصوص نظر مشابهی دارد و به نمونههای پیش پا افتادهای از دستگاههای متصل به اینترنت اشیا مثل پمپهای انسولین و دستگاههای تنظیم ضربان قلب اشاره میکند که به اطالعات شخصیتری از افراد نسبت به رایانههای خانگی دسترسی .3 نگرانی کاربران درباره امنیت اینترنت اشیا بیشتر شده

تیمفیتزجرالد،رئیسامنیت اشارهبهنوع نگرش و سطح آگاهی کاربران نسبت به مسئله امنیت اطالعات دارد و از افزایش سطح آگاهی و نگرانی افراد در بحث حفظ حریم خصوصی اینترنت اشیا صحبت کرده

.4 اینترنت اشیا به طور گستردهای در اختیار صنعت قرار گرفته است برخالف تصور مصرفکنندگان، درصد قابل توجهی از دستگاههای متصل به اینترنت اشیا نمونههای صنعتی درحالیکهدستگاههایمدرناغلب با اقدامات امنیتی مجهزترهستند، موضوع امنیت در دستگاههایقدیمیکمترمطرحبوده دستگاههای قدیمی در زمینه امنیت اینترنت اشیا دچار ضعف هستند و این مسئله میتواند به مشکالت جدی منجر .5 ارتباطات عامل نگرانیهای جدی درباره بحث امنیت اینترنت اشیا هستند به گفته معمار ارشد راهکارهای اینترنت اشیا در اینتل، حتی اگر کلیه دستگاههای متصل به اینترنت اشیا و همه رایانههای شخصی از امنیت کامل برخوردار باشند، باز هم نگرانیها درباره احتمال آسیب پذیری در نتیجه ارتباط این دستگاهها با هم به قوت خود

.6 امنیت دستگاههای متصل به اینترنت اشیا با گذشت زمان تنزل مییابد حتی اگر کلیه آسیب پذیریها کشف و پروتکلهای امنیتی اعمال شوند، باز هم با گذشت زمان این میزان امنیت ایجاد شده برای دستگاههای متصل به اینترنت اشیا کافی نخواهد در حقیقت تولیدکنندگان این دستگاهها همواره باید به محصول تولید شده متعهد بمانند و از بروز رسانیهای امنیتی در صورت لزوم بهره

چنین رویکردی احتماًال نیاز به تحوالت عمده سازمانی برای تولیدکنندگان دستگاههای متصل به اینترنت اشیا خواهد در حال حاضر چند درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی مجهز به تولید، مدیریت و استقرار بهروزرسانی نرمافزار در محصوالتشان هستند؟ این سوالیست که توسط آقای جان الیس، مدیرعامل شرکت مطرح .7 مصرفکنندگان در نهایت خواستار امنیت محصوالت از فروشندگانی هستند که در عمل ﺛابت کردهاند به طور جدیبهمسئلهامنیتمردماهمیت بهگفته فیتزجرالد، این مشتریان هستند که دستگاه و شرکت طرف قرارداد خود را انتخاب میکنند و امنیت در این مسئله

.8 دستگاههای متصل به اینترنت اشیا به راحتی امکان جعل هویت دارند به گفته میلر نیوتن، مدیر عامل شرکت

هکرها قادر به راهاندازی رایانههایی هستند که میتوانند خود را جای دستگاههای دیگر جا بزنند و به این ترتیب بخش عظیمی از اطالعات خصوصی را به سرقت

.9 امنیت اینترنت اشیا از میزان حمالت امنیتی عقب مانده

به گفته آقای دیوید برگ، مسئول بخش امنیت سایبری در در حال حاضر میزان حمالت سایبری علیه دستگاههای اینترنت اشیا رشد 157 درصدی داشته

این درحالیاست که 36 درصد از کسب و کارها برای تولیددستگاههایاینترنتاشیابرنامهریزی این

از سوی دیگر مدیرعامل کمپانی بلک بری به این موضوع اشاره دارد که اگر امروز برای تامین امنیت میلیاردها دستگاه متصل به اینترنت اشیا ضعف داشته باشیم، در آینده این مشکل چندین برابر خواهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.