بیاموزیم چطور ضمیر ناخودآگاه عکاس خود را جهت دهیم

سواالتی که باید در زمان گرفتن عکس از خوپ بپرسیم؟

Byte - - NEWS - رضا رهنمای مقدم

زمانی که دوربین خود را برای گرفتن عکس باال میبرید، قبل از فشار دادن دکمه شاتر به چه چیزی فکر خب ممکن است شما هم مثل خیلی از عکاسها به چیز خاصی فکر نکنید و تنها بخواهید آن لحظه را عکاسی کنید اما حقیقت این است که آنچه باعث میشود شما بخواهید از یک لحظه خاص بهخصوص در مورد عکسهای اجتماعی(، عکاسی کنید سواالتی است که در ذهن شما پاسﺦ داده میشود و شما را وادار میکند تا دوربین را باال آورده و عکس حال بد نیست به صورت مشخصتری این سواالت را بررسی کنیم و سعی کنیم در زمان عکاسی کمی بیشتر در خودآگاه خود به این سواالت و پاسﺦهای آنها فکر قطعا سعی نداریم آنچه شما آن را ذوق هنری میخوانید از بین ببریم و یا آن را کور کنیم بلکه کامال بالعکس سعی داریم آن را جهت دهیم و تقویت

در واقع با پاسﺦ دادن این سواالت در خودآگاه خود با گذر زمان آنها را به ناخودآگاه منتقل میکنیم و این باعث پیشرفت در کار برخی از این سواالت به طور مشخص عبارتند

میکنم؟ این یک سوال مهم است که پاسﺦ به آن میتواند باعث تصمیمات زیادی در گرفتن عکس اینکه فریم را چطور ببندید و چیدمان عکس شما چطور حتی نورپردازی شما هم میتواند تحت تاﺛیر پاسﺦ به این سوال باشد.این که چرا عکس را میگیرم و هدف این عکس نمایش چه چیطی است بسیار مهم آیا این تنها برای ﺛبت لحظه است یا شما میخواهید حسی در آن لحظه را منتقل کنید؟ آیا میخواهید عکس را به کسی هدیه بدهید و یا عکس بخشی از یک مجموعه است و باید آن را تکمیل کند؟ آیا عکس شما هدفی صرفا تجاری دارد و یا خیر؟

چه داستانی را نقل

کجاست؟ ایـن نکته کـه بینندگان عکـس در زمـان دیدن عکس نگاهشـان به صـورت طبیعـی برکدام قسـمت میافتد بسـیار مهم قبـل از عکاسـی بایـد ایـن نقطه را مشـخص کنیـد سـپس میتوانیـد محـل آن در فریـم خـود را تعییـن کنیـد )مثـال میتوانیـد از قانـون یـک سـوم و نقـاط طالیـی بهـره گیرید

نقطه کانونی بصری عکس

کجاست؟ بعـد از ایـن کـه نقطـه کانونـی اصلـی عکـس )کـه درواقـعهمانسـوژهاولیـه راپیداکردیـد،باید بـه اطـراف نـگاه کنیـد و ببینیـد آیـا نقطه قابـل توجه دیگـری کـه نـگاه را به سـمت خـود ببرد هـم در قاب اسـت و از خـود بپرسـید آیـا وجود آن بـه عکس کمک میکنـد و چیـزی بـه آن اضافـه میکنـد؟ بـا توجه به جـواب ایـن سـوال می توانیـد آن را در کادر خـود قـرار دهیـد و یـا فریـم را طـوری ببندیـد کـه از کادر حـذف شود

نقاط کانونی رقابتی عکس در پسزمینه و پیشزمینه عکس چه چیزهایی قرار

دارند؟ یکـی از مهمتریـن جاهایـی کـه میتواند باعث شـود عکـس شـما خـراب شـود و در واقـع حـواس بیننـده راپـرتکنـدپسزمینـه عکـس

زمانی کـه برروی سـوژه فوکـوس کردهاید نگاهـی بـه پسزمینـه بیندازیـد تـا چیـزی در آن باعـثحواسپرتـی تصمیمبگیریـدکـهچقـدر میخواهیـد پسزمینه شـما تـار باشـد و دیافراگم خود را تنظیـم

آیا به اندازه کافی نزدیک

هستم؟ سـوال مهمـی کـه خیلـی وقت هـا بـه دلیـل داشـتن یـک لنـز زوم از خـود نمی پرسـیم و باعـث می شـود عکـس آنطـور کـه بایـد همیشـه قبـل از ایـن کـه عکـس را بگیریـد از فاصلـه خـود تـا سـوژهاطمینـانپیـدا بسـیاریازمواقـعتنهـا بـه خاطـر عـدم رعایـت ایـن نکتـه سـاده، سـوژه فـرم و شـکل خـود را از دسـت داده و بـه اصطـالح

ایـن کهچـی میـزان جزئیـات بـرای شـما اهمیـت دارد و کـدام فاصلـه کانونـی بهتریـن فـرم را بـه شـما میدهـد همـه و همـه نیازمنـد توجـه بـه فاصلـه از سـوژه

چیست؟ مهمتریـنپارامتـرعکاسـینـور بـدوننـور درسـت شـما قطعـا عکـس خوبـی نخواهیـد بـدون نـور شـما جزئیـات و شـفافیت عکـس را از دسـت میدهیـد و خیلـی اوقـات دوربیـن شـما بـرای جبرانکمنـوری حساسـیت رابـاال میبرد و یا سـرعت شـاتر راکـم میکنـد کـه هـر کـدام میتوانـد بـه نوبه خـود در شـرایطی باعـث پاییـن آمدن کیفیـت عکس شـود بـه همیـن دلیـل باید منبـع نـور را تعییـن کنید و ببینیـد آیا بـه منبع نـور دیگری نیاز اسـت و آیـا امکان تهیـه آن فراهـم اسـت؟ آیـا بـا فلـش میتـوان نـور را تقویـت کـرد و تنظیم تراز سـفیدی باید چگونه باشـد؟

منبع نور اصلی از چه زوایا و پرسپکتیوهای دیگری میتوانم از سوژه عکاسی

کنم؟ این هم سوال مهمی است که باید در زمانی که میتوانید از چند زاویه از سوژه عکاسی کنید از خود بپرسید و بعد از آنتصمیم سعیکنیدکمیمتفاوتبیندیشیدو به زوایای خالقانه فکر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.