با دادههای اگزیف، به خود بیاموزیم

Byte - - NEWS -

عکاسـی ماننـد هـر کار و هنـر دیگـری نیاز منـد تمریـن و ممارسـت فـراوان یکـی از مهمتریـن و سـودمندترین ایـن تمرینّهـا دیـدن کارهـا و آﺛـار خـوب دیگـران دیـدن اﺛر خـوب ذهن شـما را آمـاده میکنـد و باعث میشـود نوع نـگاه شـما جهـت بگیرد البتـه باید همیشـه مواظـب این باشـید که دیـدن کار خوب شـما را بـه سـمت کپی بـرداری از آن کار نکشـاند چرا کـه هیﭻ وقت یک کپـی بهتر از کار اصلـی نیسـت و زمانـی کـه کار اصلـی وجـود دارد کپی آن هیـج ارزش هنری خاصـی نـدارد امـا دیـدن عکـس خـوب و فکر کـردن بـه این کـه عـکاس در زمان گرفتـن آن بـه چـه فکـر می کرده و یـا در چـه موقعیتی فـرار داشـته می تواند کمک شـایانی بـه مـا سـایتهای بسـیار زیادی هسـتند کـه عکاسهـا عکسهای خـود را در آن هـا قـرار میهنـد و در کنـار عکسشـان اطالعـات مربـوط بـه تنظیمات دوربیـن)کـهمـاآنرابـهعنـوان عکسمی هـمدراختیـاردیگران قـرار وجـود ایـن اطالعـات میتوانـد کمـک شـایانی در عکاسـی بـه مـا بـهشـماتوصیـهمیکنیـم بـهایـنسـایتها)نظیـر سـربزنیدو عکسّهـای مـورد عالقـه خـود را بررسـی کنیـد و قبـل از آن کـه بـه عکـس نـگاه کنیـد سـعی کنیـد حـدس بزنیـد عکـس با چـه لنـزی و از چـه فاصلـه ای و با چـه فاصلـه کانونـی و با چـه ایزو و دیافراگم و سـرعت شـاتری گرفته شـده اسـت؟ البتـه ایـن را هـم بگوییـم کـه حتـی بهتریـن عکاس ّهـا هـم نمی تواننـد تمـام این مشـخصات را تنهـا بـا دیـدن عکس حـدس بزنند امـا بسـیاری را با تقریب مناسـبی میتـوان خیلـی از اوقـات ممکـن اسـت برایتـان پیـش بیایـد کـه چطـور می تـوان چنیـن عکسـی گرفـت و با دیـدن اگزیـف و یـا توضیحات عکاس روشـی جدیـد را یـاد بگیریـد و در ذهـن بسـپارید تـا در زمـان مناسـب از آن اسـتفاده ایـن نـوع یادگیـری باعث می شـود هرگـز آن چه را یـاد گرفته ایـد فرامـوش ننمایید چـرا کـه در واقـع ایـن خـود شـما بوده اید کـه خودتـان را آمـوزش داده ایـد و چون ایـن فرآینـد ذهنـی بـا دید بصـری همـراه بـوده تقریبـا غیر ممکن اسـت کـه آن را به فراموشـی حتـی ممکـن اسـت بعضـی از عکس هـای خودتـان آن طوری که می خواسـتید نشـده باشـند و بعـد بـا نـگاه کـردن بـه اگزیـف آن متوجـه ایـراد کار خـود شـوید )مثـال در وینـدوزباراسـتکلیککـردنبـررویعکـسوزدن میتوانیـداگزیف رادرتـب اگـرازنرمافزارهـایمدیریـتعکـسمثـل ویا

اسـتفاده می کنیـد هـم اطالعـات اگزیـف به راحتـی در کنـار عکس قابل مشـاهده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.