عزم دولتها برای قانون گذاری در حوزه اینترنت

Byte - - News - گلسـا ماهیـان

این روزها اخبار جعلی و تبلیغات دروغین گسترده، نگرانیها درباره تاثیرگذاری انتشار منفــی وب را افزایش داده اســت. بــا وجود فضای مجازی که از ســوی گروهی از شرکتهای بزرگ و شناخته شــده کنترل میشوند، اما آیا دولتها میتوانند امیدوار باشــند که این شــرکتها را مهار کرده و اصال آیا این کار درستی است؟ «ترزا می» بعد از حمله تروریســتی ماه گذشــته روی پل معروف شهر لندن گفت: «دیگر کافی اســت. وقتی موضوع افراطگرایی و تروریسم به میان میآید، خیلی چیزها باید تغییر کننــد» و در واقع یکــی از چیزهایی که باید تغییر کند، رفتار شــرکتهای اینترنتی اســت که نبایــد اجازه دهند افراطگرایــی ترویج پیدا کند. ترزا مــی همچنین گفته اســت: «با اینکه دقیقا میدانیم اینترنت چه میکند، اما اطالعات دقیقی درباره نحوه عملکرد شــرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی نداریم.» صحبتهای ترزا می تنها نمونهای از عدم دسترســی دولتها به اطالعات مربوط به شــیوه عملکرد اینترنت و شرکتهای اینترنتی است که به نظر میرسد گاهی بعضی قوانین را زیر پا میگذارند. از اپلیکیشــنهای رمزنگاری شده مورد اســتفاده تروریستها (و البته فعاالن صلح و حقوق بشــر) گرفته تا نفوذ و سوءاستفادههای آنالین، از اخبار جعلی گرفته تا هک و ترویج افراطگرایی، اختالف میان دولتها و شرکتهای اینترنتی رو به افزایش است. فرانسه و آلمان قوانینی را برای مقابله با شرکتهای اینترنتی که اجازه انتشار آنالین محتوای مربوط به حزب نازی را میدهند، به اجرا گذاشــتهاند. این در حالی است که در آمریکا افبیآی از اپل خواســته است تا نرمافزاری را برای هک یک آیفون مورد اســتفاده یکی از قاتالن حادثه سن برناردینو، بنویســد و زمانی که اپل از انجام این کار امتناع کرد، مقامات این شــرکت را به دادگاه احضار کرد. شــرکتهای اینترنتی در عین حال معتقدند که دولتها باید دســت از دخالت بردارند، چون این شــرکتها ابزارهای الزم را برای کنترل چنین مشکالتی در اختیار دارند. با این حال اما دولتها حرفهای زیادی برای گفتن درباره این موضوع دارند. تصمیم کمیســیون اروپا برای جریمــه ‪۲ ۴/‬ میلیــارد یورویی گوگل به خاطر حمایــت از خدمات خرید خودش (در کنترل سیســتم عامل اندروید و فروشگاه اپلیکیشــنهای گوگل پلی)، نشان دهنده بعضی از این مشــکالت اســت. در همین حال اما عموم مردم درست در وسط این موضوع قرار دارند. آنها هم به شــرکتهای تکنولوژی و هم به دولتها انتقاد دارند و درســت مانند بسیاری از سیاســتمداران این روزها سرگردان شدهاند. حاال بسیاری از مردم و سیاستمداران میپرســند که چرا این شرکتهای اینترنتی نمیتوانند ما را از مزایای ارتباطات دیجیتال بهرهمند کنند؟ این همان موضوعی است که "می" هم به آن اشاره کرد، همان موضوع جلسات پی در پی مقامات دولتی و مدیران شرکتهای اینترنتی؛ درســت مانند جلسهای که دو هفته پیش میان یکی از مقامات امنیتی دولت انگلســتان و شریل سندبرگ عضو هیات مدیره شرکت فیسبوک برگزار شد. در این جلسه انآیفایو به دنبال دسترسی به محتوای مربوط به برنامهریزی تروریستها در پیامهای رمزنگاری شده بود. سندبرگ اما شخصا با فرآیند معکوس کردن رمزنگاری در برنامههای پیامرسان واتساپ (متعلق به شرکت فیسبوک) و یا تلگرام (پیامرسان مورد عالقه گروههای تروریســتی به خاطر رمزنگاری بلندمدت پیامها) مخالف نبود، اما او نمیتوانســت اجازه دهد این کار انجام شود چون دستکم درباره واتساپ این اتفاق میتواند به طرز ناامیدکنندهای به ناامن شــدن همه پیامها منجر شود. در این جلسات مدام واژه «مقررات» شــنیده میشود. حاال این سوال مطرح میشود که آیا دولتها نمیتوانند مقررات جدیدی برای اینترنت و شرکتهای اینترنتی وضع کنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.