کتابکده

در کارگاه های ترویج کتابخوانی شرکت کنید

Byte - - News -

وب سایت پیشــنهادی بعدی این هفته را به کتاب و کتابخوانی اختصاص دادهایم . وب سایت کتابک از بخشهای مختلفی همچون گروه هدف، ترویج خواندن، کارگاه، خبر، مقاله، شخصیت، نهاد، گالری، فروشگاه کتاب و وبالگ تشکیل شده است . در این وب ســایت میتوانید به مطالعه کتابهای کودک و نوجوان و کتاب های مرجع نشســته و گروههای هدف مانند آموزگاران و کتابداران را شناخته و مقاالت متعدد در موضوعات روانشناســی کودک و حقوق کودک را بخوانید . همچنین در این وب ســایت قادر هســتید ضمن اطالع از اخبار فرهنگی، در کارگاههای مختلف همچون کارگاه پژوهش، هنر و ترویج کتابخوانی و از گالری تصاویر وب سایت دیدن نمایید . www.ketabak.org

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.