تعمیرات خودرو

تعمیر خودرو و موتور سیکلت را آموزش ببینید

Byte - - News -

آخرین لینکدونی این هفته به وب ســایتی آموزشی درباره تعمیرات خودرو و موتور ســیکلت اختصاص دارد . در وب سایت کارگیک میتوانید از مطالب فنی و آموزشی همچون آمــوزش مکانیک و برق خودرو، فناوریها و اطالعــات پایه خودرو، نقد و بررسی فنی خودروها و تقویت و بهینه سازی خودروها بهرهمند شوید . همچنین در این وب سایت آموزشی قادر هستید ویدیوهای دیدنی دنیای خودرو را مشاهده کرده و به مطالعه مستندات و مقاالت بپردازید . اخبار حوزه خودرو، تقویم آموزشی، آزمون آزمایشی، جستجو بر اســاس خودرو با موضوع، قیمت لوازم جانبی و قیمت جهانی خودرو از دیگر بخشهای این وب سایت میباشد . www.cargeek.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.