مدیریت متون

ایده ها و مطالب مهم خود را ثبت و ذخیره سازی نمایید

Byte - - News -

پیشــنهاد نرمافزاری بعدی این هفته درباره یادداشــت برداری و مدیریت متون میباشد . متن ها و یادداشتها از عناصر پرکاربرد و مهم زندگی محسوب میشوند و ما از آنها برای نگهداری و یادآوری اطالعات حائز اهمیت استفاده میکنیم Cin

taNotes . نرمافزاری ســبک با رابط کاربری ساده اســت که به منظور ارائه راه حلی آســان برای ثبت و ذخیره سازی ایدهها و مطالب نوشتاری مهم در یارانههای شخصی یا کاری ساخته شده است . همچنین این نرمافزار به عنوان ابزاری جهت یادداشــت برداری و مدیریت یادداشتها در سیســتم عامل ویندوز مایکروسافت توســعه یافته است . پس از راه اندازی ، این نرمافزار در پس زمینه ویندوز در حال اجرا باقی میماند و کاربر میتواند با استفاده از کلیدهای میانبر دلخواهی که تعریف کرده است پنجره مربوط به وارد کردن ، ویرایش و ذخیره سازی نوشتههای خود را باز کرده و متنهای خود را سر و سامان ببخشد. حجم فایل : 5/2 مگابایت www.portableapps.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.