پرس ‌شوپاس ‌خسخت‌افزار

Byte - - News -

آیا پردازنده رایانه قابل ارتقا می باشد؟ دوست عزیز پردازنده قابل ارتقا نیســت بلکه تعویض میشود. درواقع هرگاه ســخن ازارتقا در پردازنده پیش میآید موضوع تعویض آناست که از یک مدل باالتر بهرهبرده میشود. البته باید دقت داشته باشید که در زمان ارتقا یا همان تعویض، مادربورد قابلیت پشــتیبانی از پردازنده مورد نظر را داشته باشد.

زمانی که با باتری از لپتاپ برای کار گرافیکی یا بازی استفاده میکنم سرعت دستگاه پایین است و در برخی از بازیها لرزش در تصویر وجود دارد. زمانی که به برق است این موارد دیده نمیشود. آیا باتری دستگاه مشکل دارد یا خیر؟ در زمان اســتفاده از نرمافزارهای گرافیکی یا بازی، پردازنده گرافیکی دســتگاه بیش از قبل انرژی مصرف میکند. از این رو سرعت عمومی سیســتم باتوجه به مصرف انرژی به صورت محدودتر، کند میشود. لذا مشکلی در باتری نیست و بهتر است برای این حد از کارکرد دستگاه از برق مستقیم استفاده کنید.

در زمان استفاده از لپتاپ مقداری آب روی صفحه کلید دستگاه ریخته است. اما درحال حاضر دستگاه مانند قبل کار میکند. آیا نیاز است که آن را باز کنم یا به نمایندگی مجاز ببرم؟ از آنجا که ضد آب بودن صفحه کلید در لپتاپها یک اســتاندارد به شمار میآید دستگاه با نفوذ مقداری آب به مشکل بر نمیخورد. اما اگر رطوبت باقی بماند و به مرور زمان خشــک شود، باعث ایجاد سولفاته روی مدارها شــده و دستگاه را به تعمیر میکشاند. بهتر است بعد از رخ دادن این نوع اتفاق سریع دستگاه را برعکس کرده بهطوری که صفحه کلیــد روی زمین قرار گیرد و بعد با سشــوار و با باد خنک نه با باد داغ آنرا خشک کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.