چقدر با شبکه آشنایی دارید؟

آشنایی با شبکههای رایانهای و مزیتهای آن

Byte - - News -

امـروزه از قابلیـت شـبکه کـردن رایانههـا بـرای پیادهسـازی بسـیاری از پروژههـای بـزرگ دولتـی و خصوصـی اسـتفاده میشـود. بـه عنـوان مثـال تمامـی سیسـتمهایی کـه در یـک اداره دولتی توسـط کارمنـدان متعـدد اسـتفاده میشـود، با اتصـال به یک شـبکه مرکزی، مسـیر مشـترکی برای تبادل اطالعات پیـدا میکنـد. بـدون شـک در مراجعـه بـه ادارات و سـازمانهای مختلـف، نمونه ایـن عملکـرد را دیدهاید. در شـرایط فعلـی اسـتفاده از فنـاوری شـبکههای رایانـهای بـه امـری اجبـاری در تمامی مشـاغل تبدیل شـده است. در اکثـر ادارات، سـازمانها و شـرکتهایی کـه از ایـن فنـاوری اسـتفاده میکنند، معموال سیسـتمی به عنوان سیسـتم مادر یـا همان سـرور )Server( در نظر گرفته میشـود و کاربران از طریق شـبکه با آن ارتباط برقرار میکننـد. تمامـی اطالعاتـی که نیـاز به ذخیرهسـازی و بایگانـی دارد در ایـن سیسـتم مرکزی قـرار میگیرد و هـر کاربـر بـا اسـتفاده از نـام کاربـری و کلمـه عبور خـود، بـه اطالعاتـی کـه مـورد نیاز اوسـت دسترسـی پیـدا میکند. بنابرایـن حد و مرز دسترسـی افراد کامال مشـخص بـوده و از سـوی دیگـر تمامـی فعالیتهای انجـام شـده آنها با ذکـر جزئیات ثبت میگـردد. البته این نگاه به شـبکه، نگاهی پیشـرفته و تخصصی است کـه رعایت اصـول مربوط بـه پیادهسـازی و امنیت آن را مطـرح میکنـد. امـا اگـر بخواهیـم بـه زبانی سـاده و در ابتداییتریـن سـطح اسـتفاده از شـبکه صحبـت کنیـم، بایـد اینگونـه گفـت کـه دو کاربـر کـه بـا دو رایانـه مختلـف کار میکننـد، میتواننـد برخـی از اطالعـات را بهطـور مشـترک اسـتفاده کـرده و تبـادل کننـد. مـا نیز قصـد داریم مطالبـی را در همین سـطح و بـرای اسـتفاده در منـزل و یـا شـرکتهای کوچـک مطـرح کنیـم. بـدون تردیـد عالقهمندان بـه فراگیری حرفـهای ایـن مبحـث، بـا منابـع مـورد نیـاز جهـت مطالعـه و آمـوزش آن آشـنایی دارند.

میخواهیـم بـه زبانـی سـاده دربـاره مقدماتیتریـن فوایـد اسـتفاده از شـبکه صحبـت کنیـم. امـروزه در بسـیاری از منـازل، عـالوه بـر رایانههـای رومیـزی، لپتـاپ نیـز وجـود دارد. بنابرایـن وجـود دو رایانـه در یـک منـزل و یـا در یـک محـدوده بسـیار نزدیـک، کامـال منطقـی و قابـل قبول اسـت. حال فـرض کنید میخواهیـم حجم محـدودی از اطالعاتـی را میان این دو رایانـه تبـادل کنیـم. راههـای مختلفی بـرای انجام ایـن کار وجـود دارد. یـک راه این اسـت کـه اطالعات را روی سـیدی و یـا دیویدی رایـت کـرده و انتقال دهیـم. راه دوم اسـتفاده از فلشممـوری اسـت. امـا راه دیگـری کـه میتوانـد مد نظـر قـرار بگیرد اسـتفاده از فنـاوری شـبکه اسـت. شـما میتوانید با شـبکه کردن ایـن دو رایانـه، بـه سـادگی اطالعـات را میـان آنهـا جابهجـا کنیـد. البتـه انجـام ایـن کار نیازمنـد مقدماتی اسـت کـه بهتدریـج بـه آنهـا اشـاره خواهیـم کـرد. زمینـه دیگری که اسـتفاده از شـبکه را به شـما نشـان میدهـد اینترنـت اسـت. کاربرانـی کـه از اینترنـت پرسـرعت اسـتفاده میکننـد میتواننـد بـه راحتـی امـکان اسـتفاده از آن را در بیش از یک سیسـتم ایجاد کننـد. البتـه بـرای انجـام این کار الزم اسـت تـا مودم مورد اسـتفاده شـما قابلیت چندکاربری را داشـته باشـد کـه اغلـب مودمهای امـروزی ایـن ویژگـی را دارند. با ایـن کار بـه سـادگی میتـوان اینترنـت را میـان چنـد کاربـر مختلـف بـه اشـتراک گذاشـت. زمینـه دیگری کـه بیـش از سـایر زمینههـا مـورد توجـه و اسـتقبال کاربـران قـرار میگیـرد، بازیهـای رایانـهای اسـت. در اغلـب بازیهـای رایانـهای امـروزی، قابلیـت بازی گروهی یا همان شـبکهای گنجانده شـده اسـت. یعنی چندیـن کاربـر میتوانند بهطـور همزمـان از یک بازی مشـترک اسـتفاده کـرده و در رقابتـی تنگاتنگ حضور داشـته باشـند. شـاید ایـن زمینـه مهمتریـن کاربـرد امـروزی شـبکه در میـان کاربران باشـد. ایـن در حالی اسـت کـه بسـیاری از ایـن کاربـران بـا نحوه تبـادل و جابهجایـی اطالعـات در شـبکههای رایانهای آشـنایی ندارنـد. در شـمارههای آینـده بایت سـعی خواهیم کرد تـا گامهـای اولیه بـرای راهاندازی یک شـبکه کوچک خانگـی را به شـما عزیـزان آمـوزش دهیم تا شـما نیز همگام با سـایر کاربـران، از این فناوری ارزشـمند بهره ببر ید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.