به رایانه خود سرعت ببخشید

Byte - - News -

یکی از مهمترین و کلیدیترین مسائلی که برای یک کاربر رایانه اهمیت دارد، میزان سرعت رایانه هر کاربر است. این مشکل برای تمامی افراد اتفاق میافتد که بعد از مدتی که از خرید سیستمشان میگذرد، سیستم کم کم کند شده و کارایی و سرعت اولیه را نخواهد داشت. در این حالت حتی شــما برای باز کردن یک فایل ساده هم مجبور میشوید که دقایق بســیاری را انتظار بکشید. این حالت دیر یا زود برای تمامی سیســتمهای رایانــهای رخ خواهد داد و این مشــکل به این صورت از صبر و حوصلــه کاربران خارج بوده و باعث میشــود که بعد از مدتی تصمیم به تعویض سیستم خود بگیرند، از این گذشته وقت بسیار زیادی هم از یک کاربر در این میان هدر خواهد رفت تا برای کار کردن سیستم خودش انتظار بکشد. میتوان با رعایت یک سری از مســائل و یاد گرفتن طرز استفاده صحیح از سیستم به مرحلهای رسید که این اتفاق در زمانی برای سیZZZ ستم مــا رخ دهد که رایانه عمر خودش را کرده و دیگر قطعات آن کارایی الزم را ندارند. ما میتوانیم با تمیز نگه داشــتن سیستم عامل سیســتم رایانه خود باعث افزایش سرعت سیستم شده و از کار کردن با آن لذت ببریم. بیشتر کاربران نیاز به تمیز کردن ویندوز و پاک کردن فایلهایی دارند که اضافی هستند و در اثر نصب برنامههای جانبی روی سیستم ایجاد شدهاند. برای این که این نیاز کاربران پاسخ داده شود در این هفته نرم افزاری را به شما معرفی خواهیم کرد که به آســانی ویندوز شما را تمیز کرده و سرعت سیستم شما را افزایش دهد. این نرم افزار که

‪Portable CCleaner‬ نام دارد یکی از بهترین نرم افزارهایی اســت که میتوانید برای رفع این مشــکل از آن استفاده کنید. از امکانات این نرم افزار میتوان به این مورد اشــاره کرد که احتیاجی به نصب ندارد و اگر هم آن را نصب کنید حجم آن بسیار پایین بوده و فضای زیادی را اشغال نخواهد کرد. این نرم افزار با سرعت بسیار باالیی اطالعات اضافی را پاک خواهد کرد و عالوه بر ویندوز اطالعات اضافی نرم افزارهای نصب شده روی آن را هم پاک خواهد کرد. عالوه بر این موارد شــاید این مشکل برای شما پیش آمده باشد که پس از نصب یک برنامهنتوانیدکهدیگرآنرا کنید،بااســتفادهاز

Unistall شــما قادر خواهید بود که تمامی ‪Portable CCleaner‬ برنامههایموردنظرخودرا کنید.همچنینشما

Unistall میتوانید با اســتفاده از این نرم افزار رجیستری سیستم را به صورتی خاص تمیز کرده و رجیســتری سیستم خود را کوچک کرده و باعث افزایش ســرعت سیستم رایانه خود شــوید. اگر احســاس کردید که برای سیستم شما در اثر اســتفاده از این نرم افزار مشکلی به وجود آمده است باید این نکته را بدانید که تمامی تغییرات انجام شده با استفاده از همین نرم افزار قابل بازگشت میباشد. عالوه بر همه این موارد این نرم افزار این امکان را در اختیار شما قرار خواهد داد که در هنگام انجام کوچکترین تغییری در سیستم قبل از انجام آن شما از آن اطالع پیدا کرده و به دقت آن مورد را بررسی کنید، در این صورت شما قادر خواهید بود که در صــورت راضی نبودن از انجام هر گونه تغییری جلوگیری کنید. با استفاده از پورتبل کلینر شما میتوانید گزینههای اضافی در بخش استارت آپ سیستم را پاک کرده و در این حالت سیستم شما بعد از اینکه روشن شد با سرعت بسیار باالتری آماده کار خواهد شد چون تعداد برنامههایی که در هنگام روشن شدن سیستم اجرا میشوند، کمتر خواهد شد. این نرم افزار در پاک کردن موارد خاصی که در ویندوز وجود دارد حساســیت بسیار باالیی داشته و از دقت بسیار زیادی برخوردار است. پس شــما میتوانید با خیالی آسوده از آن استفاده کرده و همیشه ویندوزی تمیز و مرتب داشته باشید. شــما میتوانید این نرم افزار را از سایت

https://www. piriform.com/ccleaner/download/portable دانلود کرده و لذت استفاده از آن را تجربه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.