مبتد‌یان

Byte - - News -

بسـیاری معتقدند که اسـتفاده از امکانات شـبکه کردن رایانههـا، کاری تخصصـی اسـت و کاربـران مبتـدی نمیتواننـد از ایـن ویژگـی و امکانـات آن بهـره ببرند. امـا مـا بر ایـن اعتقادیم کـه تمامی کاربران حـق دارند تـا در این زمینه اطالعاتی داشـته باشـند. بـدون تردید فراگیـری بسـیاری از نـکات فنـی و تخصصـی مربوط بـه شـبکههای رایانـهای بـرای کاربران مبتدی دشـوار و البتـه غیرکاربـردی خواهـد بـود. اما آگاهـی از برخی اصـول مقدماتـی ایـن مقولـه، نـه تنهـا الزم، بلکـه ضـروری نیـز بهنظر میرسـد. تصمیـم داریم تـا از این شـماره بـه بیان نکاتـی در زمینـه شـبکههای رایانهای بپردازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.