پرسش‌و‌پاسخ‌همراه

Byte - - News -

دوستان عزیز بایت؛ ســوالهاي خود را در زمینه تلفن همراه به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

سالم بایت، اگر امکان دارد گوشی ‪Samsung Galaxy S7 Edge‬ را به طور تخصصی بررســی کنید، آیا این گوشی با توجه به قیمتی که دارد، ارزش خرید دارد؟

شــاید عــدم موفقیــت در فــروش سامســونگ گلکســی و

‪S6 Edge‬ سامسـونگ را بـر آن داشـت تـا در سـال ۶۱۰۲ فقـط یـک ‪S6 Edge Plus‬ گوشــی بــا لبههــای منحنــی تولیــد کنــد تــا هــم خریــداران ایــن دســته از گوشــیها را راضــی نگــه دارد و هــم ســهمی از بــازار ایــن دســته از گوشــیهای انحصــاریاش داشــته باشــد. گوشــی «سامســونگ گلکســی اج» رامیتــوانترکیبــیازدوگوشــی

‪(Samsung Galaxy S7 Edge)‬ قبلــی سامســونگ دانســت. برخــالف دو نســل قبلــی، بــه ایــن گوشــی قابلیتهــای جدیــد مثــل ضدآببــودن و امــکان اســتفاده از کارت حافظــه جانبــیاضافــهشــدهاند.گلکســی بــاســختافزاریقدرتمنــد

‪S7 Edge‬ کــه هیچچیــز جلــودارش نیســت، نمایشــگری بــا انــدازه مناســب و تراکــم عالــی بــا لبههــای منحنــی در چــپ و راســت کــه میتوانــد هــر نیــازی را پاســخگو باشــد، دوربینــی بــا فناوریهــا و قابلیتهــای جدیــد را کــه میتوانــد تصاویــر منحصربهفــرد ثبــت کنــد، در کنــار حســگر اثرانگشــت و باتــری بــا ظرفیــت مناســب را در رنگهایــی چشــمنواز عرضــه کــرده اســت. از نظــر ظاهــری میتــوان گفــت ایــن گوشــی تفــاوت زیــادی بــا نسـلهای قبلـیاش نـدارد. درعـوض ویژگـی ضـدآب بـودن بـه آن اضافـه شـده تـا کاربـران بتواننـد از آن در مناطـق مرطـوب یـا خیـس هـم اسـتفاده کننـد. ایـن گوشـی در مقابـل آب تـا عمـق یکونیـم متـر بـه مـدت سـی دقیقــه مقاومــت دارد. همچنیــن بــا بدنــه کامــال فلــزیاش کــه در پشــت و جلـو بـا نسـخه چهـارم از محافظهـای گوریـال گلـس محافظـت شـده، نشـان میدهــد سامســونگ چقــدر بــه جلــوه ظاهــری و مقاومــت بــاالی گوشــی جدیــدش اهمیــت میدهــد. مثــل نســلهای قبلــی حســگر اثرانگشــت بــا کلیــد خانــه یکپارچهســازی شــده کــه امنیــت زیــادی را هــم بــرای ایــن گوشـی بـه ارمغـان آورده اسـت. ایـن گوشـی تمـام فلـزی، چیـزی در حـدود ۷۵۱ گـرم وزن و ۷/۷ میلیمتـر ضخامـت دارد. ایـن گوشـی در دو مـدل و بـا دو سـختافزار متفـاوت کـه بـر پایـه دو تراشـه مختلـف بنـا شـدهاند، راهـی بــازار شــده اســت. یکــی بــا تراشــه اختصاصــی سامســونگ و دیگــری بــا تراشــهی قدرتمنــد شــرکت کوالــکام. هــر دو مــدل از قــدرت ســختافزاری فوقالعــاده تراشــه اصلیشــان و ۴ گیگابایــت رم ســود میبرنــد. گلکســی

دو ظرفیـت ۲۳ و ۴۶ گیگابایتـی دارد کـه هـر دو میتواننـد کارت ‪S7 Edge‬ حافظـه جانبـی تـا ۰۰۲ گیگابایـت را پشـتیبانی کننـد. همچنیـن جدیدتریـن گلکســی سامســونگ، دو نســخه یــک و دو ســیمکارته دارد کــه هــر دو از شــبکه پشــتیبانی میکننــد کــه میتــوان بــا آنهــا از اینترنــت نســل

4G چهــارم اســتفاده کــرد. طبــق روال تمــام گوشــیهای هوشــمند امــکان اســتفاده از فناوریهایــی مثــل بلوتــوث، ،Wi-Fi اینفــرارد، و البتــه

NFC بـرایکاربـران هـمفراهـمشـدهاسـت.برایبخشـیاز ‪S7 Edge OTG‬

کــه میتــوان آن را مهمتریــن عامــل خریــدش دانســت، نمایشــگری Edge ۵/۵ اینچـی بـا تراکـم ۴۳۵ پیکسـل بـر اینـچ انتخـاب شـده اسـت. هماننـد نســلهای قبلــی ایــن نمایشــگر هــم لبههــای منحنــی در چــپ و راســت دارد. نمایشـگر از نـوع اولـد بـا فنـاوری سـوپر امولـد اسـت کـه

‪S7 Edge‬ رزولوشـن ۰۴۴۱ در ۰۶۵۲ پیکسـل دارد و از قابلیـت روشـنماندن همیشـگی بــا مصــرف انــرژی بســیار کــم، بهــره میبــرد. شــاید دوربیــن اصلــی

در عــدد مگاپیکســل دوربیــن در مقایســه بــا نســلهای قبلــیاش Edge کمفروغتــر باشــد، امــا بــا توجــه بــه دریچــه دیافراگــم و ســایز سنســورش حرفهــای بســیاری بــرای گفتــن دارد. دوربینــی ۲۱ مگاپیکســلی کــه بــه فلشــی از نــوع بــا دو رنــگ ســفید و زرد مجهــز شــده اســت. ایــن

LED دوربیــن بــه لرزشگیــر اپتیــکال تصویــر هــم مجهــز شــده تــا هیچچیــز، ازجملــه لــرزش دســت نتواننــد کیفیــت تصاویــر شــما را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. دوربیــن ســلفی گلکســی 7S، سنســوری ۵ مگاپیکســلی بــا

Edge دریچـه دیافراگـم بازتـر دارد کـه حـاال میتوانـد نـور بیشـتری جـذب کنـد و درنتیجـه تصاویـر بهتـری هـم ثبـت میکنـد. ایـن گوشـی بـا قابلیتهـای دیگـری مثـل نسـخهی ششـم از اندرویـد، باتـری ۰۰۶۳ میلیآمپـر سـاعتی، قابلیــت شــارژ ســریع و مجموعــهی کاملــی از حســگرها در چهــار رنــگ زیبـا روانـهی بـازار شـده اسـت. سامسـونگ، گلکسـی خـود را بـا

‪S7 Edge‬ ســختافزاری قدرتمنــد همــراه بــا چهــار گیگابایــت رم، امــکان اســتفاده از کارت حافظـه جانبـی، بدنـه تمـام فلـزی مقـاوم در برابـر آب، دوربیـن اصلـی ۲۱ و ســلفی ۵ مگاپیکســلی، نمایشــگر ۵.۵ اینچــی بــا تراکــم ۴۳۵ پیکســل بـر اینـچ بـا فنـاوری سـوپر امولـد و قابلیتهـای کمنظیـر دیگـر وارد بـازار کـرده تـا نمونـهای دیگـر از گوشـیهای انحصـاریاش را بـه همـه معرفـی کـرده باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.