یک اپلیکیشن برای ثبت لحظهها

Byte - - News -

بــرای آنکــه زیبایــی عکسهــای نوســتالژیک دو چنـدان شـود، شـاید بهتریـن کار ایـن باشـد کـه از آنهــا اسالیدشــوهای موزیــکال و کلیپهــای متفـاوت بسـازید. بـرای ایـن منظـور امـروز یـک اپلیکیشــن فــوق العــاده از کمپانــی نــام آشــنای ایســوس را بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم: اپ

کــه میتوانــد در کمتــر از چنــد MiniMovie دقیقــه از آرشــیو عکسهــای شــما، اسالیدشــو و کلیپهایــی فــوق العــاده بــه یادماندنــی بیافرینــد. بــابیــشازدهمیلیــون

MiniMovie دانلــود از گــوگل پلــی و کســب ۵/۴ ســتاره از کارب ـران، در ح ـال حاض ـر یک ـی از موف ـق تری ـن اسالیدشـو سـازهای اندرویـدی اسـت. دلیـل ایـن موفقیـت هـم چیـزی نبـوده جـز امکانـات عالـی و صـد البتـه رابـط کاربـری زیبـا و کاربرپسـندی کــه همــه را شــیفته خــودش میکنــد. ایســوس

را بـرای انجـام دو مأموریت طراحـی MiniMovie کــرده، یکــی ســاخت اسالیدشــو و دیگــری ســاخت کلیپهــای کوتــاه از تصاویــری کــه در گالــری موبایــل و تبلتتــان داریــد. هــر کــدام را کـهانتخـابکنیـد، امکاناتـیمثـل

MiniMovie تعییـن چینـش و ترتیـب عکسهـا، اضافـه کـردن موزیــک و زیرنویــس و تعییــن تــم مناســب با حــال و هــوای عکسهــا را در اختیارتــان قــرار میدهــد کــه از امکانــات روتیــن اپلیکیشــنهای ایــن چنینــی هســتند. وجــه تمایــز اپ ایســوس تجربـه فـوق العـاده دلچسـب و خوشـایندی اسـت کــه از کار در محیــط آن نصیــب خــود میکنیــد.

هــم از حالــت نمایــش عمــودی و MiniMovie هــم افقــی پشــتیبانی میکنــد، بنابرایــن عــالوه بـر موبایـل در تبلـت هـم میتوانیـد بـه راحتـی از آن اسـتفاده کنیـد. رابـط کاربـری اپ بـه لطـف ترکیــب هنرمندانــه رنگهــای ســفید و بنفــش و مشـکی بسـیار زیبـا و چشـم نـواز از آب درآمـده و آیکنهـای ویرایشـی بـا وسـواس و دقـت باالیـی در آن چیـده شـدهاند. عکسهـا را بـرای سـاخت اسالیدشـو یـا کلیـپ میتوانیـد از حافظـه داخلـی یـا فضاهـای ابـری در اپلیکیشـن بارگـذاری کـرده وباقــیکارهــارابــه بســپارید؛

MiniMovie اپلیکیشــن خــودش بــه طــور خــودکار کلیپهــا را ســاخته و فقــط ویرایــش نهایــی را بــه دســت خودتــان میســپارد. میتوانیــد تــم کلیــپ را تغیی ـر بدهی ـد، آهن ـگ پ ـس زمینـ هاش را ع ـوض کنیــد و حتــی نوشــتهای بــه بخشــی از کلیــپ بیافزاییــد. حتــی میتواندبــهصــورتخــودکار

MiniMovie از عکسهــای شــما کلیــپ بســازد، فقــط بایــد دسترسـی الزم را از طریـق تنظیمـات برایـش صادر کـرده باشـید تـا هـر روز یـا هـر هفتـه یـک بـار یــک کلیــپ آمــاده زیبــا از آن تحویــل بگیریــد. از جملــه قابلیتهــای دیگــر

MiniMovie میتــوان بــه تشــخیص چهــره افــراد و قــرار دادن آنهــا در مرکــز تصویــر، دانلــود تمهــای جدیــد از فروشــگاه، ترکیــب چنــد تــم در یــک کلیـپ،ذخیـرهویدئوهـابـهصـورت بـرای

Draft موکـول کـردن ویرایـش بـه زمانهـای دیگـر و امــکان ســاخت کلیپهایــی از ۰۰۱ عکــس بــا گجتهــای ایســوس اشــاره کــرد.

https://www.apk4fun.com/apk/50960/

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.