موبایل قدیمی خود را دور نیندازید

‪VLC Player‬

Byte - - News -

با اســمارت فون قدیمیتان چه کردهاید؟ آیا هنوز هم از آن اســتفاده میکنیــد، یا اینکه آن را بال اســتفاده به گوشــهای انداختید که خاک بخــورد؟ راهی را به شما معرفی میکنیم که با اســتفاده از آن ، میتوانید دستگاههای قدیمی به ظاهر ناکارآمد را برای ایفای یک نقش ارزشمند مجددا به کار بگیرید. با

‪IP Webcam‬ قادریــد دســتگاههای اندرویدی را بــه یک وب کم بیســیم تبدیل کنید تا از آنها به عنوان یک دوربین امنیتی با قابلیت ضبط صدا و تشــخیص حرکت بهره بگیرید.بانصب نــرمافزار روییک

‪IP Webcam‬ موبایل یا تبلت متصل بــه وایفای، میتوانید تصویر دوربین دستگاه را از طریق مرورگر یا برنامههایی مثل

بــه طــور زنــده تماشــا کنیــد و ‪VLC Player‬ حتــی در صــورت نیــاز، بــه ضبــط آن بپردازید. بــرای شــروع اســتریم، کافیاســت بــا ورود بــه اپلیکیشــن به انتهــای صفحه رفتــه و روی آیکن

اشــاره کنیــد. بــا ایــن کار دوربین ‪Start Server‬ دســتگاه فعــال میشــود و یــک آدرس اینترنتــی دریافــت میکنید کــه در واقع، پــل ارتباطی میان شــما و تصویــر دوربین محســوب میشــود. حاال کافیاســت ایــن آدرس اینترنتی (کــه میتواند به عنوانمثال باشــد)را

http://192.168.1.3:8080 دربرنامهایمثــل یامرورگرکرومو فایرفاکس وارد کنید تا استریم زنده ویدئوی دوربین در یک پنل برایتان آغاز شود. غیر از تماشای تصویر زنده، از این پنل میتوانید کنترل کیفیت تصویر، زوم دوربین و روشن و خاموش کردن فالش دستگاه را هم

LED به دست بگیرید؛ همراه با صدا ویدئو ضبط کنید و حتی برای تشخیص سوژهها در تاریکی، وارد حالت دید در شبشوید.اینقابلیتهایفوقالعاده PI،

Webcam میتوانند از دستگاه اندرویدی شما یک دوربین امنیتی تمام عیار و فوق العاده کارآمد بسازند.

‪IP Webcam‬ به غیر از استریم ویدئو در یک شبکه وای فای داخلی، میتوانــد از طریق اتصال به فضای ابری هم این کار را انجام دهد تا از هر نقطه دنیا که باشــید هم بتوانید تصویر زنده دوربین را تماشا کنید. البته سرعت استریم ویدئو در این حالت بســیار کندتر از حالتی اســت که از یک شــبکه وای فای داخلی اســتفاده میکنید.

IP بــرای تنظیم کیفیت ویدئــوی در حال Webcam استریم، کیفیت ضبط صدا و تصویر و نمایش اطالعات روی صفحه اســتریمینگ گزینههای زیادی در منوی تنظیمــات در اختیار کاربرانش قرار داده که میتوان از آنها برای داشــتن با کیفیتتریــن و در عین حال کم حجم ترین خروجی ممکن استفاده کرد. این اپلیکیشن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.