زمین گلف در اسکرین موبایل

Byte - - News -

مدت زیادی اســت کــه اســتودیوهای گوناگون اقدام به عرضــه بازیهای ورزشــی مختلفــی روی دیوایسهای همــراهکردهانــد. نیــز

‪Noodlecake Studios Inc‬ یکی از همین اســتودیوهای نام آشــنا و با ســابقه است. آنها پس از عرضه دو نســخه موفق از ســری بازیهای

و کسب جایزههای متعدد، حاال ‪Super Stickman Golf‬ با قدرت بیشتری بازگشتهاند. به نسبت نسخههای پیشین، در سوپر استیک من گلف ۳ ارتقای وضعیت گرافیکی بازی نسبت به گذشته است. به طور کلی میتوان گفت شماره سوم با حفظ درون مایه شمارههای پیشین و همچنین وفاداری به ریشهها سعی در ارتقای ساختار بازی در جوانب مختلف داشته است. در سوپر استیکمن گلف ۳ با زمینهای جدیدتر، مراحل متنوعتر، چندین مد گوناگون و ســرگرم کننده و همچنین آیتمهای جدید مواجه هستید. همانند گذشته بازی را از یک تور مســابقات شــروع کرده و با به پایان رساندن هر مرحله میزانی امتیاز و پول بهءدست میآورید. عالوه بر مراحل بازی که باید آنها را به ترتیب پشــت سر بگذارید، هر تور شامل دهها مرحله آموزشی مختلف هم هست. بنابراین میتوانید اول از همــه خودتان را با این مراحل محک زده و ســپس وارد رقابتهای اصلی بشوید. غیر از اینها، پس از اتمام هر مرحله نسبت به عملکردی که داشتهاید ممکن است آیتمهای جدیدی را کسب کنید. این آیتمها میتوانند در شخصی سازی کاراکترتان به کار رفته و یا افکتهای توپ گلف را تغییر دهند.

https://www.apk4fun.com/apk/96634/

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.