پرسونا 5

Byte - - News -

بعضی بازیها ســبک خاص خود را دارند و از گذشته تا بهامروزبازیهای یعنــیبازیهاینقشآفرینی

Jrpg کالسیک ژاپنی همیشــه شکل و شمایل و امضای خود را داشتهاند و نمیتوان نقش آنها را در بازیهای ویدئویی فراموش کرد. این بازیها عالوه بر شکل و شمایل خاص خود همیشــه الیههای شــخصیتپردازی بسیار زیاد و جالبی دارند. اما مانند همه ســبکها این سبک بازیها هم باید با تغییراتی همراه شــوند به خصوص که سبک

آنقدرها در میان گیمرهای دنیا طرفدار ندارد و شاید Jprg بیشترین طرفدارهای آنها ژاپنیها هستند اما با این حال نباید از این نکته که سبک داستانی و روایت این بازیها واقعا خاص و منحصر به فرد هســتند بگذریم. آنچه که مشخص است سبک همیشــه بر روی یک خط

Jrpg راســت و بدون تغییر در حال حرکت بودهاســت. زمانی که معرفیشــدسازندههایآنوعدهیک ‪Persona 5‬

متفاوت را دادند و حســابی طرفداران این بازیها Jrpg و بهخصوص کســانی که کمکم داشــتند از این سبک بازیهای دوری میجستند را چشمانتظار این بازی کردند. همینجا بگوییم که الحق ســازندگان بازی به خوبی به وعده خود عمل کردهاند و حتی اگر طرفدار بازیهای

Jrpg نیستیدبهشماتوصیهمیکنیم رابازیکنید.

‪Persona 5‬ داستان بازی درمورد بچههای دبیرستانی به نام شوجین اســت که هر کدام به تنهایــی از نیرویی ویژه که به آن پرسونا میگویند برخوردارند.داستان بازی به نوعی در مورد ذات درونی آدمهاســت. پرسونا در واقع چیزی نیست جز نیروی قلبی و باورهای هر شــخصیت که با آزاد کردن آنها میتوانید با پلیدیهای درون آدم ها بجنگید. شما در گروهی هستید که خود را دزدان ارواح قلبها

(phantom نامیدهاند. این افراد قلب آن دسته از ‪thieves of heart)‬ آدمهایی را که تاریک شدهاند میدزدند و با این کار ذات و پلیدی آنها از بین میرود. نوع ارتباط اشخاصی که با این گروه در ارتباط هستند هم در نوع خود جالب است. به طور کلی بازی از داستانسرایی خوبی برخوردار است و آنچه در مورد آن بسیار مهم است این است که بسته به نوع تصمیماتی که میگیرید پایانهای متفاوتی در انتظار شماست و در واقع شما با سه پایان مختلف که بر اساس تصمیمگیریهای شما شــکل میگیرند، روبرو هستید. ایــن بازی حداقل ۰۷ تا ۰۸ ســاعت گیمپلی دارد و اگر میخواهید خودتان را سرزنش نکنید باید نزدیک به ۰۱۱ ساعت بازی کنید و آن را به صورت کامل به اتمام برسانید. دربازیپرسوناآنچهبســیارمهماست ها

confident هســتند که رابطه مستقیمی با شــخصیتهای بازی دارند. آنها کارتهایی از گروههای مختلف پرســوناها هســتند که هر کدام وظیفه خاصی را برعهده دارند. این کانفیدنتها ۰۱ سطح مختلف دارند تا در نهایت بتوانید آنها را به آخرین ســطح خود (ســطح ۰۱) برســانید. تعامل با شخصیتهای مختلف کانفیدنتهای متفاوتی را ارتقــا میدهد و حتــی مزایای خاص خــود را دارند.

یا اتاق بنفش جایی اســت که شــما در ‪Velvet room‬ آن پرســوناهای خود را ارتقا می دهید یا آنها را با سایر پرســوناهای دیگر تلفیق میکنید و پرســوناهای جدید میســازید.به طور کلی تنها با یک پرسونا نمیتوانید به دشــمنان خود فائق آیید. اتاق بنفش در واقع یک مکان مرموز است که شما میتوانید میان پرسوناهای خود توازن به وجود آورید. در طول بازی دشــمنانی در مقابل شــما ظاهر میشوند که نقاط ضعف و قدرت مختلفی دارند و اگر شما پرسوناهای خود را به صورت هوشمندانه متوازن کرده باشید میتوانید در مقابل آنها پیروز شوید. ممنتوها هم در کنار قصرهای بازی پرسونا ۵ حکم مراحل فرعی را دارند. در این مراحل میتوانید به سراغ قلبهای مردمان عادی و شهروندان توکیو بروید و آن ها را تغییر دهید.در ممنتوها که الیههای مختلفی دارید میتوانید آیتمهای ارزشــمندی را به دست آورید. بازی بسیار نمادین و زیبا طراحی شده است وقتی از دزدیدن قلبها حرف میزنیم در واقع قصرهایی هستند که شما باید وارد آنها شوید و گنجینههایی که باعث و بانی این اتفاقات هســتند را در اختیار خود بگیرید مثال فردی با گرفتن یک مدال المپیک دچار غرور شده و آن مدال همان گنجینه ایاست که از قلبش باید به اختیــار بگیرید. قصرها و ممنتوها به طور کلی دنیایی خیالی را تشــکیل میدهند که با وارد شدن به آن ها شــما شکل و شمایل گروه دزدان ارواح قلبها را به خود میگیرید. سیســتم مبارزاتی بازی بسیار جالب و نوبتی اســت که فاقد محدودیت زمانــی بوده و برای انجام حــرکات آنقدر زمان در اختیــار دارید که بتوانید از مبــارزه لذات ببرید. اســتفاده از حرکات ترکیبی خود و همتیمیهای شــما هم میتواند بسیار جالب باشد. در کل پرســونا دنیای بسیار زیبا و جذابی دارد و با موسیقی فوقالعادهاش حســابی شــما را ســرگرم خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.