الزام دستگاههای دولتی برای اتصال به شبکه ملی اطالعات

Byte - - News - سعید طباطبایی

اعضای فراکسیون شفاف سازی مجلس خواستار هماهنگی دستگاههای دولتی برای اتصال به شــبکه ملی اطالعات شــدند. نمایندگان عضو فراکسیون شفاف سازی و ســالم ســازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اســالمی با حضور در شرکت ارتباطات زیرســاخت، ابعاد مختلف عملکرد این شــرکت در خصوص سالم سازی و شفاف ســازی را مورد بررســی قرار دادند. در این نشســت پس از اظهارات رئیس و اعضای فراکســیون شفاف ســازی و سالم ســازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسالمی در خصوص مسائل مختلف، نمایندگان برای اتصال دیتاهای مختلف دســتگاههای اجرایی و هماهنگ سازی این دستگاهها در جهت تبادل اطالعات بین سازمانی در قالب شبکه ملی اطالعات، متفق القول شدند. آنها بر لزوم اشتراک گذاری پایــگاه اطالعات داده تأکید کردند. در این نشســت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از نحوه واگذاری سهام مخابرات ایران به صورت بلوکی انتقاد کرد و خواستار طرح مجدد تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این شرکت مطابق با اصل ۴۴ قانونی اساســی شد. به گفته وی، اسناد واگذاری مخابرات ایران نیازمند شفاف سازی و آشــکار شدن است. همچنین نماینده تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید کمک شــود تا همه دستگاهها و سازمانهای دولتی، اطالعات خود را در شــبکه ملی اطالعات مبادله کنند، تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه تصریح شده است که همه سازمانها موظفند با توسعه زیرساختهای فنی خود، اطالعاتشان را در شــبکه ملی اطالعات مبادله کنند. نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسالمی نیز با اشــاره به تغییر مسیر شبکه ملی اطالعات به سمت اینترنت ملی در سالهای گذشته و هزینهای که صرف این پروژه شــده اســت، گفت : امنیت شبکه ملی اطالعات به نحوی که تمامی دســتگاهها و ســازمانها و وزارتخانهها بتوانند به آن متصل شوند، امری ضروری است. نماینده ســبزوار در مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست با اشــاره به بندهایی از برنامه ششــم توســعه برای بازگرداندن داکت و فیبرنوری از مخابرات به دولت گفت: ما مدعی هســتیم که شبکه ملی اطالعات کامل نشده چرا که شــبکه علمی، شبکه مدارس، شبکه ســالمت و پایگاه داده دستگاههای مختلف، هنوز در این بســتر قرار نگرفته است. وی از مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت خواســت تالش خود را برای رســیدن به اینترنتی ارزان برای مردم، بهکار بندند. در این جلسه همچنین نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی خواستار اعالم وضعیت ارائه ســرویس تلویزیون اینترنتی و نیز وضعیت ارتباط رسانی به مناطق محروم شد. نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی و رئیس فراکسیون شفاف سازی نیز گفت: باید دســتگاههای مختلف با اتصال به شبکه ملی اطالعات وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، پروژه دولت الکترونیک را به معنای واقعی کلمه در کشــور پیاده ســازی کنند. وی افزود: شبکه ملی اطالعات بستر ساز شفاف سازی و مبارزه با فساد در کشــور است. در همین حال نقش مهم توسعه زیرساختهای ارتباطی در شفافیت، ســالم سازی و مبارزه با فساد بر کسی پوشــیده نیست و شرکت ارتباطات زیرساخت در توسعه این زیرساختهای ارتباطی نقش برجستهای داشته است. در جمع بندی این نشست مقرر شد گزارشــی در خصوص اتصال دیتاهای مختلف دستگاههای اجرایی برای هماهنگ ســازی آنها در پروژه دولت الکترونیک، از ســوی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شــود. در همین حال مقرر شــد مجلس برای تدوین قوانین مربوط به خدمات رسانی دستگاهها و نهادها کمک کند تا هر سازمانی برای اجرای قانون خود را مستقل از سازمان دیگر نداند و اطالعات خود را در شبکه ملی اطالعات، مبادله کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.