وکالی مجازی در راهند

Byte - - News - گلسـا ماهیـان

هـوش مصنوعـی و دسـتیار دیجیتـال کم کم دنیـای ما انسـانها را تغییـر داده و به زودی نیـازی ماننـد گرفتـن مشـاوره حقوقـی را بـرای شـهروندان مرتفع میسـازد. اگـر تـا دیـروز دسـتور پخت آشـپزی یا خریـد بلیـت هواپیما را بـه دسـتیار دیجیتال خـود سـپرده بودیـد، از امـروز میتوانیـد با گرفتـن مشـاوره حقوقی از دسـتیار جدید نـه تنهـا نیـاز بـه گرفتـن وکیـل را مرتفـع کـرده، بلکه بـه دلیـل احاطه خـودکار بر بسـیاری از پروندههـای حقوقـی کـه یک انسـان قـادر به ضبـط آن در مغـز خود در آن واحـد نیسـت؛ بـه نتیجـه بهتـر هـم خواهید رسـید و از دسـت مشـاوران حقوقی کـه معمـوال مـوکالن خـود را سـر کیسـه میکننـد نیـز راحت میشـوید. بشـر تا به امـروز تـالش کـرده اسـت تـا بـا اسـتفاده از فناوریهـای هوشـمند و الگوریتمهای پیشـرفته هـوش مصنوعـی، خودش را تا حـد امکان از وابسـتگی به دیگـران بینیاز کنـد. موتـور جسـتوجوی گـوگل یک نمونه بسـیار خوب بـرای اثبات ایـن موضوع میباشـد. ایـن روزهـا شـما هـر سـوالی کـه در ذهن داشـته باشـید کافی اسـت که آن را در باکـس سـفید و سـاده موتـور جسـتوجوی گـوگل تایـپ کنیـد و بیـش از هزاران جواب مختلف برای شـما نمایش داده خواهد شـد. دو سـال پیش، «جاشـوآ بـراودر» دانشـجوی دانشـگاه اسـتنفورد، «چـت باتـی»/ ایجاد کـرد تا به

chatbot دعـوای حقوقـی بـر سـر پـارک خـودرو در نیویـورک و لندن کمـک کند و در سـال 2016بـاسیسـتمخـودموسـومبـه مشـکلبیشاز160هـزارقبض

DoNotPay جریمـه را بـا ۴6 درصـد نـرخ موفقیـت بـه نفـع راننـدگان حل کـرد. بـراودر ابتدای امسـال خـط فرمـان دیجیتـال جدیـدی را در مورد پناهنـدگان و کیسهـای حقوقی آنهـا بـه سیسـتم خـود افـزود و بدیـن ترتیـب پناهنـدگان و مهاجـران در انگلیـس، آمریـکا و کانـادا میتواننـد از قابلیتهـای منحصربهفـرد چـت بات اسـتفاده کرده و مشـکالت حقوقـی خـود را حـل کنند. گفتنی اسـت چت بات سـاخت بـراودر 1000 کیـس حقوقـی را دردیتابیـس خـود جـای داده و از طریـق هـوش مصنوعـی و پس از نوشـتن درخواسـت اولیـه کاربـر، مـورد را یافتـه و مطابـق بـا آن راه حـل حقوقی راپیشـنهادمـیکنـد.چـتبـات وارد محیـطسـرچکاربـرشـدهوبا

DoNotPay دریافـت تاییدیـه مـکان کاربـر، مشـاوره حقوقـی میدهـد. چـت بـات سـواالت را دریافـت کـرده و پـس از تجمیـع و آنالیـز، بهتریـن راه حـل را ارائـه میکنـد. اکنون مهاجـران و پناهنـدگان بـدون نیـاز بـه وکیـل میتواننـد فـرم هـای ازدواج، رفـع اختـالف بـا صاحبخانـه، ادعاهـای بیمهای و اذیـت و آزارهایی که به آنها میشـود را دریافـت و از پرداختهـای اضافـی بپرهیزند و کارشـان هـم زودتر جلو بـرود. براودر سیسـتم هـوش مصنوعـی خـود را بدون چشمداشـت مالـی راه اندازی کـرده و البته دنبـال اسپانسـر برای توسـعه آن اسـت و بدین ترتیب یک مشـاوره حقوقـی رایگان بـه شـهروندان میتوانـد بـه گفتـه خـود وی، گامـی به سـوی آینده باشـد تـا مردم بسـیاری از کارهـای روزمـره خود را با کمک دسـتیار دیجیتالی و هـوش مصنوعی از طریـق چـت باتهایی که سـاخته میشـوند، انجـام دهند. چـت بات سـاخت براودر تاکنـون توانسـته 375 هـزار کیـس حقوقـی مربوط بـه جریمههای پارکینـگ را حل کـرده و 9/3 میلیـون دالر بـه نفـع راننـدگان کار کنـد و بـه زودی ایـن چـت بـات بـا افـزودن کیسهـای حقوقـی جدیـد و تجمیـع آنها بـرای یافتـن راه حل مناسـب حقوقـی باعـث میشـود نیـاز کاربـران به مشـاوره حقوقـی و پرداختهـای کالن در ایـن زمینـه را مرتفـع کنـد. آیـا بـه زودی وکیـل مصنوعـی جایگزیـن مشـاورههای حقوقـی شـده و چیـزی بـه نام وکیـل را بـه تاریخ میسـپارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.