پارتیشن بند

حجم هارد سیستم را بدون صدمه به آن کم کنید

Byte - - News -

پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفته را به یک برنامه پارتیشــن بندی اختصاص دادهایم. ‪EASEUS Partition Master‬ یکی از بهترین نرم افزارهای پارتیشن بندی برای کامپیوتر بوده که با آن میتوانید فضای موجود در هارد خود را پارتیشــن بندی نمایید. با این نرم افزار قادر هســتید حجم هارد خودتان را بدون آنکه به هارد صدمه بزند، کم و یا تغییر دهید. ضمن اینکه با کمک این نرم افزار پارتیشــنها را حــذف کرده، جابجا کرده و یا کپی نمایید. همچنین این نرم افزار دارای ابزار Wiz

ard میباشــد که میتوانید مرحله به مرحله هارد خودتان را پارتیشن بندی کنید و یــا بقیه کارها را با آن انجام دهید. الزم به یادآوری اســت که با توجه به حجم کم این نرم افزار، قابلیتهای آن بسیار زیاد بوده و میتوانید از تمامی قابلیتهای آن به صورت کامال رایگان بهرهمند شوید . حجم فایل : 51 مگابایت www.partition-tool.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.