مایکروسافت Edge را ریست کنید

‪Microsoft Edge‬

Byte - - News -

مرورگر درحالحاضر،یکتازهکارمحسوبشدهودارایباگهاو مشکالت نرمافزاری زیادی است. همین امر باعث میشود که بیشتر کاربران پس از گذشت مدتی از نصب ویندوز 01، با مرورگر اج به مشکل بر بخورند. این مشکالت میتواند مربوط به افت عملکرد، کرش کردن، ظهور تبلیغات غیرعادی و مرموز، نوار ابزار یا صفحههای فرعی (پاپآپ) باشد. در این حین برای رفع مشکالت موجود، نیازمند ریست کردن (بازنشانی تنظیمات اولیه) مایکروسافت اج خواهید بود. روش ریست کردن مرورگر مایکروسافت اج مانند سایر مرورگرها نیست. مرورگر اج بخشی جدا نشدنی از سیستم عامل ویندوز 10 بوده و به هیچ وجه نمیتوان آن را از ویندوز حذف (آناینستال) کرد.روشهایمختلفیبرایاینکاروجوددارداماابتدابایدازروشهایاساسیواولیهاستفادهکنید. ریست کردن مرورگر اج از طریق بخش تنظیمات برای باز کردن بخش تنظیمات مربوط به مرورگر اج، بایستی پس از کلیک بر روی سه نقطه افقی واقع در گوشه باالیی سمت راست موجود در پنجره مرورگر، گزینه را برگزینید.

Settings درزیرمجموعهبخش ،Clearابتدابررویعبارتهای

‪Choose what browsing data‬ و کلیککردهوسپسهمهانواعدادههایقابلانتخابراتیکبزنید؛ ‪Show more to clear‬ در نهایت بر روی کلیک کنید. حال باید رایانه خود را از نو راهاندازی کرده و مرورگر

Clear مایکروسافت اج را دوباره اجرا کنید. تعمیر نرمافزاری مایکروسافت اج با ابزار سیستم فایل ِچ ِکر مرورگر مایکروسافت اج از مولفههای هسته ویندوز 10 بوده و یک نرمافزار جداگانه نیست. در صورتی که پیغام خطای جاری بر اثر آسیب دیدگی فایل یا موارد مشابه باشد، ابزار

‪System File‬ (سیستم فایل ِچ ِکر) ویندوز 10 قادر به رفع مشکالت مربوطه خواهد بود. برای اجرای Checker ابزارسیستمفایلچکر(exe.cfs)بهمنظورکاوشکاملسیستم،بایستیبعدازکلیکراستبرروی منویشروعویندوز01،گزینه)Admin( راانتخابکردهودستورمتنی

‪Command Prompt‬ ‪”sfc /scannow“‬ را درون آن تایپ و اینتر کنید. در صورتی که ابزار سیستم فایل چکر در حل مشکل موجود ناموفق بود، میتوانید با استفاده از دستورهایپیشرفته‪)Deployment Management(‬

‪DISM Image Servicing and‬ این مشکالت را حل کنید. برای آگاهی از این دستورها، باید در دنیای وب جستجو کنید. پس از این کار، رایانه خود را دوباره راهاندازی کنید تا به احتمال زیاد مشکل برطرف شود. هنگامی که مرورگر مایکروسافت اج را پس از انجام این کار اجرا میکنید، مشاهده خواهید کرد که تنظیمات آن ریست شده و در حالت پیشفرض قرار گرفته است. اگر باز هم با هرگونه خطایی مواجه شدید، سپس میتوانید کد خطای موجود در صفحه ثبت وقایع را یادداشت کرده و از طریق لینک مرکزآموزش برایحلمشکلمربوطهاقدامکنید.

MSDN

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.