آموزش نکاتی برای انتخاب یک پسورد ایمنتر

رمز عبور، دروازه ورود به اطالعات شما $summerT1meAndTheLivingIsEasy

Byte - - News -

شما هر روز اطالعات بسیاری را به صورت دیجیتالی تولید میکنید و آنها را در محیطهایی مانند هارد لپتاپ خود یا فضاهای ابری که در اختیار دارید نظیر ایمیلتان یا فضاهای ذخیره سازی دیگری چون گوگل درایو یا دراپ باکس ذخیره میکنید. برخی از این اطالعات برای شما اهمیت بسیار زیادی دارند به گونهای که اگر دست فرد دیگری به آنها برسد احساس خطر میکنید. گذشته از این موارد که اطالعات معمولی به شمار میروند، اطالعاتی نظیر دادههای مربوط به حسابهای مالی و بانکی شما هم اهمیت بسیاری دارند زیرا امنیت شما را از نظر مالی هم به خطر خواهند انداخت. به هر حال توجه به رمزهایی که برای اکانتهای مختلف خود انتخاب میکنیم موضوعی است که به آسانی نمیتوان از کنار آن گذشت. وقتی یک هکر تصمیم میگیرد حساب کاربری شما را هک کند، به مواردی توجه خواهد کرد که شما هم در هنگام انتخاب یک رمز عبور به آنها فکر میکنید. مواردی مانند کوتاه بودن، آسان بودن رمز عبور برای به خاطر سپردن، انتخاب مواردی نظیر تاریخ تولد، شماره شناسنامه و ... برای رمز عبور. تمام این موارد ممکن است که کار شما را سادهتر کند و راحتتر بتوانید رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارید اما از طرف دیگر باعث میشوند تا شما از نظر امنیتی، بسیار متزلزل بوده و اطالعات خود را به سادگی در معرض حمله هکرها قرار دهید. به همین خاطر در بخش امنیت این هفته به شما آموزش خواهیم داد که در هنگام انتخاب یک رمز عبور به چه نکاتی باید توجه بیشتری نشان دهید تا رمز عبور شما مناسب باشد.

هر چه طوالنیتر، بهتر

برای مدتی، رمزهای عبوری با طول 6 تا 8 کاراکتر کافی به نظر میرسید؛ اما حاال متخصصان توصیه میکنند که رمزهای عبوری به طول حداقل 12 تا ۴1 کاراکتر انتخاب کنیم تا بدین طریق اطمینان حاصل شود که رمز ما امنیت بیشتری دارد. هرچه تعداد کاراکترهای رمز عبور بیشتر باشد، احتمال کرک شدن آن کمتر و کمتر خواهد شد. هرچه تعداد کاراکترهای رمز عبور کمتر باشد، حدس زدن آن آسانتر خواهد بود؛ به خصوص برای هکرهایی که تکنولوژیهای الزم را برای انجام این کار دارند. اما هنگامی که از پسوردهای طوالنی و پیچیده استفاده میکنید، همان هکر با همان تکنولوژیها، احتماال نمیتواند رمزتان را حدس بزند و او نیز باید از فناوریهایی پیشرفتهتر بهره ببرد.

جمله بهتر از کلمه هست

بسیاری از متخصصان میگویند اگر در انتخاب رمزهای عبور خود بهجای استفاده از کلمات از جمالت بهره ببریم؛ باعث خواهد شد تا امنیت آن افزایش یابد و درواقع در این حالت یک پسورد پیچیده را انتخاب کردهایم. مؤسسومدیرعاملشرکت

‪Ali Kasztan‬ هوصسایبری میگوید:

Sixgill جمالت و نقلقولهای موردعالقه خود را -که در کتابها و فیلمهای مختلف شنیدهاید و میتوان آنها را بهراحتی به خاطر سپرد- با یکسری از کاراکترهای دیگر ترکیب کنید تا به این طریق بتوانید بهترین و قویترین پسوردهای ممکن را تولید کنید. به عنوان مثال عبارت

summertimeandthelivin- بهتراز است. ‪summer1 giseasy‬ بهتر است اعداد، حروف بزرگ و کوچک و کاراکترهای مختلف را در کنار جمالت به کار ببرید تا رمزهای عبورتان پیچیدهتر شوند. بدین طریق یک رمز خوب میتواند چیزی شبیه به این عبارت باشد: آنچه گفته شد؛ یک روش بسیار خوب برای انتخاب پسوردهای امن و یکتا و پیچیده است.

بیتوجهیبهرمزایمیل،بدترینکاراست

هنگامی که صحبت در مورد امنیت رمز عبور به میان میآید؛ معموال مواردی از جمله رمز حسابهای بانکی، کارتهای اعتباری و دیگر اطالعات مهم و حساس به ذهن میرسند. اما رمز عبور ایمیل در این بین نادیده گرفته میشود. در حالی که دسترسی به ایمیل احتماال باعث خواهد شد تا بسیاری از حسابهای کاربری فرد نیز با خطر هک شدن مواجه شوند. از آنجا که معموال ایمیل یکی از مهمترین گزینهها برای بازیابی رمز عبور سایر حسابهای کاربری است؛ باید سعی کنید تا آنجا که امکان دارد یک رمز عبور امن و قوی برای آن تعیین کنید. به عبارتی میتوان ایمیل را راه دسترسی به بسیاری از اطالعات کاربر و نیز رمز عبور سایر حسابهای کاربری وی دانست. به گفته مایکل کایزر، مدیر اجرایی یکی از شرکتهای امنیت سایبری؛ استفاده از سیستمهای تعیین هویت چندمرحلهای باعث میشود تا یک الیه محافظتی اضافه برای دسترسی به رمز عبور و ایمیل شما سد راه هکرها شود. هماکنون سیستم تعیین هویت چندمرحلهای در بسیاری از سرویسهای بزرگ ارائهدهنده خدمات ایمیل ارائه میشود. بسیاری از کاربران به این مورد کامال بیتوجه هستند و همین موضوع باعث میشود که ضرر کنند. در نهایت باید گفت که رمزهای عبور خود را جدی بگیرید و سعی کنید که برای هر کدام از حسابهای کاربری خود یک رمز عبور جدا و امن و قوی تعیین کنید و تا جایی که ممکن است از رمز عبور یکسان برای چند حساب کاربری خود استفاده نکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.