خالقیتی که در گرو دانش است

Byte - - News -

بارهـا و بارهـا گفتهایـم کـه در دنیـای امروزه تلفیق علم و هنر اسـت کـه یک هنرمند عـکاس را شـاخص میکنـد. هرچـه بیشـتر در زمان جلـو میرویم اهمیـت تکنیک و دانـش عکاسـی در نتیجـه نهایـی پررنگتـر میشـود.در ایـن که عکاسـی یـک هنر اسـت شـکی نیسـت امـا نمیتـوان ایـن حقیقـت را کـه این هنـر وابسـته بـه ابزاری میباشـد کـه زاییـده علم و فناوری اسـت، رد کرد. عکاسـی دیجیتال، دنیـای این هنر را متحـول کـرده اسـت و نـه تنهـا سـبکهای جدیـد زیـادی بـه واسـطه آن بهوجود آمدهانـد بلکـه بـه راحتـی میتوان دید کـه اسـتفاده از هنر عکاسـی دیگر محـدود به پرترههـا و عکسهـای منظـره نیسـت و امـروزه مجموعـهای از عکسهـای خـوب و هدفمنـد میتوانـد تاثیـر بهسـزایی در تبلیغـات و ایجـاد طرحهـای زیبـا بگـذارد. اگر نگاهـی بـه دنیـای وسـیع وب بیندازید تاثیر عکاسـی دیجیتـال را به وضوح مشـاهده خواهیـد کـرد. طراحـی سـایتها و مجلههـای اینترنتـی همگـی پـر از عکسهـای رنگارنگـی اسـت کـه بار زیـادی از زیبایی بصـری را به دوش میکشـند. سـایتهای فـروش عکـس در زمینههـای مختلف روز به روز گسـترش مییابند و نمایشـگاههای گوناگونـی در سراسـر دنیـا برگـزار میشـود. مـوج عکاسـی دیجیتـال و اسـتفاده از ابزارهـای دیجیتالـی آنقـدر قـوی هسـت کـه نمیتـوان جلوی آن ایسـتاد، چه بسـا هسـتند عکاسـانی کـه هنـوز از روشهای قدیمی اسـتفاده میکنند و اعتقـادی به این سـبک عکاسـی ندارنـد امـا حقیقت این اسـت که هرچقـدر از نظر هنری خوب باشـند نمیتواننـد در برابـر هنرمندانـی کـه خـود را با علـم روز همگام کردهاند قـد علم کنند. نمیخواهیـم در مـورد روح هنـر و اینکـه آیـا بایـد آنرا با فناوری آمیخـت یا نه بحث کنیـم چـرا که حقیقت آن اسـت کـه چه باید و چه نبایـد، این اتفاق افتاده اسـت و روز به روز هم بیشـتر و بیشـتر شـاهد دسـتاوردهای آن هسـتیم. در دنیای مدرن امروزی، همیشـه و هـر روز بایـد آموخـت، نه تنها بـرای اینکه از دنیـای فناوری عقـب نماند، بلکـه بـرای اینکـه بتوان در دنیـای هنری خالقیت بیشـتری به خـرج داد. هر چهقدر توانایـی شـما در خلـق ایدههایتـان بیشـتر شـود میتوانید ذهـن خـود را از محدودیت هـای کلیشـهای رهـا کنیـد و ایـن کمکـی اسـت کـه فنـاوری بـه هنـر میکنـد. اگر زمانـی تصـورات سـورئال سـالوادور دالـی تنهـا در قابهـای نقاشـی امکانپذیـر بود، امـروزه مـی تـوان عکسهای سـورئال خلق کـرد، البته همیشـه باید تـوازن بین هنر و دانـش را حفـظ کـرد و تنهـا به صـرف عملی بـودن یک ایـده متفاوت نبایـد انتظار مـورد قبـول واقـع شـدن آن را داشـت. یادتـان باشـد ایـن فناوری اسـت کـه باید در اختیـار هنر قـرار بگیرد و نـه بالعکس!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.