طرح رجیستری و اما و اگرهای آن

Byte - - News -

بازار گوشــی موبایل درایران 2 میلیارد دالر ارزش دارد که 90 درصد آن قاچاق اســت. به همین دلیل قرار است تا 2ماه دیگر و با ثبت گوشیها در شبکه اپراتورهای موبایل، معضل قاچاق در این بازار خاتمه یابد. طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشــیهای موبایل که به اصطالح رجیستری نیز گفته میشــود با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشــور تعریف شــده و بنا بر گفته وزیر ارتباطات قرار اســت تا پایان شــهریورماه و با صرف هزینه 80 میلیارد تومانی اجرایی میشود. با وجود ضریب نفوذ 110 درصدی موبایل در کشور و بیش از 150 میلیون سیمکارت واگذار شده، آخرین آمارهای غیررسمی نشان میدهد که بازار گوشیهای موبایل در ایران حدود 2 میلیارد دالر ارزش دارد اما بیش از 90 درصد گوشــیهای موجود در این بازار، قاچاق است. موضوع ساماندهی بازار گوشیهای موبایل با اجرایی شدن طرح «رجیستری» سابقهای بیش از 10 ســال دارد که به دلیل ناکارآمدی در تعریــف اولیه تاکنون ناکام مانده اســت؛ اما از تابستان سال 95 ، دولت بار دیگر با تعریفی جدید در ابعاد مختلف ایــن طرح، آن را کلید زد. به نحوی که 2 طرح ملی «ثبت نمایندگی رسمی گوشیهای موبایل وارداتی» و «ثبت گوشیها در شبکه اپراتورهــای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ســاماندهی بازار تعریف شــد. برای عملیاتی شدن این 2 طرح، از اول مردادماه 95 وزارتخانههای ارتباطات و صنعت همکاری خود را آغاز کردند و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ســتاد حمایت از مصرف کننــدگان و اپراتورهای موبایل نیز به عنوان بازوهای اجرایی انتخاب شــدند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در این طرح مکلف به فراهم کردن زیرســاختهای فنی پروژه شد تا در صورت ورود رسمی گوشی به کشور، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی با سیم سالم بایت لطفا در مورد مادربورد‪ASUS P5LD2-X/GBL‬ توضیحدهیدوبنویسیدازچهسختافزارهاییپشتیبانیميکند؟

اطالعات مربوط به این حوزهها را میتوانید در ســایت سازنده محصول یا دفترچــه آن بیابید اما باتوجه به قدیمی بودن مادربورد برخی از آن را برای شما درج میکنیم. این مادربورد برای پردازنده از سوکت 775 تبعیت میکند و این به این معناست که باید قید پردازندههای خانواده اینتل و سری Core را بزنید. لذا برای پردازنده باید به ســراغ معمولیترها بروید. این مادربورد i قدیمی از رمهای نســل بهره میبــرد که میزان حداکثری آن۴ DDR2 گیگابایت اســت. درحال حاضر رمهای نو در این رده بسیار گرانتر از رده اســت که این موضوع نیز به دلیل کاهش شدید تولید این دسته DDR3 است. برای این سیستم باید از کارتهای گرافیک قدیمیتر استفاده کرد تا بتوان از تمام ظرفیت آن بهره برد. تعداد باالی اســالتهای یکی از PCI مزیتهای این مادربورد قدیمی است. کارت، وجود نداشته باشد. به بیان دیگر رجیستری گوشی موبایل در قالب طرح اســتعالم و مطابقت گوشــی موبایل و سیم کارت مشترک تعریف شد و مســئوالن وعده دادند که در صورت نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیادهسازی کامل طرح از مهرماه سال 95 انجام می شود. حال با گذشت حدود یک ســال از تعریف اولیه این پروژه، رجیســتری موبایل کماکان درگیر مقدمات اجرایی است. درصورتی که طرح رجیستری اجرایی شود گوشیهای جدیدی که شماره سریال IMEI( ) ثبت شده در گمرک ندارند در شــبکه اپراتورهای موبایل کشور فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همــراه دارای یک کد منحصر به فرد 15 رقمی به نام اســت که

IMEI می توان این کد را در شــبکه های تلفن همــراه ثبت و ردیابی کرد. در طرح رجیستری، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود. به معنای دیگر اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشــور شده باشــند، سرویس خواهند داد و با این وجود می توان امیدوار به حل معضل قاچاق بود. تصمیم برای اجرای طرح استعالم و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک، تنها برای شناسه دار کردن گوشی های جدیدی است که وارد شبکه ارتباطی کشور میشــوند و گوشیهای قدیمی همچنان در شبکه مخابراتی کشور فعال خواهند بود. وزیر ارتباطات با تاکید براینکه امســال پرداخت هزینه طرح رجیســتری به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: ما قرار است 80 میلیارد تومان برای این پروژه در راســتای ساماندهی فعالیت گوشیهای موبایل در شبکه اپراتورهای کشور هزینه کنیم. هم اکنون نیز این اعتبار، تامین شده است. وی با اشاره به صرف زمان برای آماده سازی این پروژه تاکید کرد: این مبلغ برای کل پروژه رجیســتری از طراحی اولیه تا پیاده سازی زیرساختها است که موفق شدیم این اعتبار را تامین کنیم. ســالم در زمــان اتصــال بــه اینترنــت بــا خطــای ‪ERror680 There was no dial‬ روبــهرو میشــوم مش ـکل از کجاسـ ت؟ لطف ـا راهنمایـ ی کنیـ د.

این خطا در صورتي رخ مي دهد که ارتباط بین مودم و پریز تلفن به درستي برقرار نشده باشد و یا اشکالي در کابل ارتباطي وجود داشته باشد. ابتدا باید از وصل بودن خط تلفن خود و یا به اصطالح بوق داشــتن خط تلفن خود اطمینان حاصل کنید سپس سیستم را خاموش و یک سر کابل ارتباطي را در قسمت مودم و سر دیگر آن را به پریز تلفن وصل نمایید. درصورت

Line چک کردن تمامي این موارد مشکل مي تواند از مودم شما باشد که با نصب مجدد آن مشکل شما رفع مي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.