پرسش‌ازشما‌پاسخ‌ازما

Byte - - News -

در سیسـتم مـن آیکـون بلوتـوث از نـوار سـاعت در وینـدوز7 حذف شـده اسـت، لطفـا راهنمایـی کنید کـه چگونـه میتوانم این آیکـون را بازگردانم؟ به منظور بازگرداندن آیکون بلوتوث بایسـتی مراحل زیر را انجام دهید: درکادر جستجوی استارت بلوتوث را تایپ کنید و گزینه

‪Change Bluetooth Setting‬ را انتخـاب کنیـد. در ایـن مرحله پنجره تنظیمات بلوتوث برای شـما باز میشـود که در آن بایسـتی گزینـه

‪Show the Bluetooth icon in the notification area‬ را تیک زده تا مجدد آیکون بلوتوث در کنار نوار ساعت ظاهر شود.

میخواهـم انـدازه حاشـیه پنجرههـا در وینـدوز۸ را تغییـر دهم، لطفـا راهنمایـی کنیـد که چگونـه میتوانم ایـن کاررا انجـام دهم؟ در وینـدوز 8 بـا اسـتفاده از ویرایشـگر رجیسـتری وینـدوز میتوانید اندازه حاشـیه پنجرههـا را تغییـر دهیـد و آن را بـه سـلیقه خـود تنظیـم کنیـد. ایـن کار باعـث جذابتـر شـدن ظاهـر وینـدوز نیـز میشـود. در ایـن ترفنـد بـه نحـوه انجـام این کار میپردازیـم. بدین منظور: در عبـارت راواردکـردهو بزنیـد.اکنـوندرپنجـره Enter ‪regedit Run‬ رجیسـتری وینـدوز بـه مسـیر زیـر برویـد: ‪HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics‬ اکنـون از قسـمت دیگـر پنجـره بـر روی دوبـار کلیـک BorderWidth کنیـد. مقـدار پیشفـرض آن -15 اسـت. اکنـون عـدد 0 را بـه جـای آن وارد کـرده و کنیـد. همچنیـن ایـن کار را بـا ‪PaddedBorderWidth OK‬ بـا مقـدار پیشفـرض -60 نیـز انجـام دهیـد و بـه آن مقـدار 0 بدهیـد. اکنـوندرصورتـیکـهپروسـه راازنـوراهانـدازیکنیـدویـا explorer.exe وینـدوز خـود را کنیـد، خواهیـد دیـد کـه تغییـر اعمـال شـده و لبههای Restart پنجرههـا از قبـل نازکتـر شـدهاند. شـما میتوانیـد بـه جـای 0 اعـداد دیگـری را نیـز وارد کنیـد و حاشـیههای پنجرههـا را بـه سـلیقه خـود تنظیـم کنیـد. بـرای بازگردانـی بـه حالـت اولیـه نیـز کافـی اسـت مقادیـر پیشفـرض و رامجـددواردکنید. ‪BorderWidth PaddedBorderWidth‬

چگونـه میتـوان تاریخچـه جسـتجو در نـوار در

Charms وینـدوز۸ را پـاک کنـم؟ در وینـدوز 8 بـا اسـتفاده از کلیـد ترکیبـی میتوانیـد بـه نـوار ‪Charms Win+C‬ دسترسـی داشـته باشـید. یکـی از گزینههـای موجـود در ایـن نـوار، قسـمت اسـت کـه بهوسـیله آن میتوانیـد به صـورت پیشـرفته محتویـات رایانه Search را جسـتجو کنیـد. کلیـه جسـتجوهای انجـام شـده بـه ایـن روش در تاریخچـه سیسـتم ذخیـره میشـود. در روش زیـر بـه نحـوه پـاک کـردن تاریخچه جسـتجو در نـوار وینـدوز 8 خواهیـم پرداخـت. همچنیـن شـما میتوانیـد به طور Charms کلـی قابلیـت ذخیـره مـوارد جسـتجو شـده را نیـز غیرفعـال کنید. بدین منظور: درنـوار بـرروی کلیـککنید.سـپسبـرروی ‪Change Settings Charms‬ کلیـککنید.اکنـونواردبخـش شـوید.حالبـاکلیـک ‪Search PC settings‬ بـرروی میتوانیـدتاریخچـهجسـتجوراحـذفکنیـد. ‪Delete history‬ همچنیـن در صورتـی کـه قصـد دارید از ذخیره موارد جسـتجو شـده بعـدی پرهیز کنیـد، گزینـه ‪Let Windows save my searchs as future search sug-‬ را بـر روی تنظیـم کنید. ‪Off gestions‬

لطفـا روش فیلترکـردن آدرسهـای را در شـبکههای

MAC بیسـیم توضیـح دهیـد. هـر دسـتگاهی دارای یـک شناسـه منحصـر بـه فـرد اسـت کـه بـا عنـوان

یـاهمـان شـناختهمـی ‪MAC address Media Access Control address‬ شـود. لپتـاپ ، گوشـی هوشـمند ، تبلـت ، کنسـول بـازی شـما و یـا هـر چیـزی کـه از شـبکه هـای پشـتیبانی کنـد ، دارای ایـن شناسـه میباشـد. روتـر

Wifi شـما میتوانـد لیسـتی از مـک آدرسهـای متصـل شـده بـه آن را نمایـش دهـد. همچنیـن روترهـا بـه شـما اجـازه مـی دهنـد تـا مـک آدرس هـا را فیلتر کـرده و مثـال بـه یـک یـا چنـد مـورد از آن اجـازه دسترسـی بـه شـبکه تـان را ندهیـد .با ایـن حـال ایـن روش نیـز چنـدان باعـث باال رفتـن امنیت نخواهد شـد . شـاید در مـورد افـراد عادی این روش کارسـاز باشـد ، اما افـرادی حرفه ای که سرشـته ای در بحـث امنیـت شـبکه دارنـد ، مـی تواننـد ترافیک وای فای شـما را شـنود کرده و بـه راحتـی مـک آدرس هایـی کـه به شـبکه شـما متصـل شـدهاند را پیـدا کند. سـپس مـک آدرس دسـتگاه خـود را به یکی از مـک آدرس های مجـاز تغییر دهد و بـه شـبکه شـما متصـل شـود. البته عالوه بـر تغییر مـک آدرس بایـد کلمه عبور شـبکه شـما را هم داشـته باشـد. ایـن روش شـاید مزایایـی داشـته باشـد ، امـا مسـلما معایبـی نیـز دارد . مثـال اگـر یکـی از آشـنایان شـما بخواهـد بـه شـبکه تـان متصـل شـود ، نیازمنـد ایـن اسـت کـه شـما در تنظیمـات بخـش فیلترینـگ مـک آدرس هـا تغییراتی بهوجـود بیاوریـد . بایسـتی بدانیـد کـه اسـتفاده از یـک کلمـه عبـور قدرتمنـد و رمزنـگاری بهتریـن روش بـرای حفاظـت در برابـر دسترسـی غیـر

WPA2 مجـاز بـه شـبکهتان اسـت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.