فایلهای حجیم را راحت منتقل کنید

Byte - - News -

در دنیـای امـروز حجـم فایلهـا آنقـدر بـاال رفتـه کـه ارسـال آنهـا را از طریـق بلوتـوث و یـا اینترنت بـه کاری طاقـت فرسـا تبدیل کـرده؛ عملکـردی که ممکـن اسـت سـاعتها وقـت خـود را صـرف آن کنیـد و در نهایـت بـه نتیجه مطلوب خود نرسـید. در همیـن زمان اسـت که اپلیکیشـنهای شـخص ثالث پـا بـه عرصـه میگذارنـد. یکـی از بـزرگان دنیـای فنـاوری در کشـور چیـن یعنـی لنـوو، بـرای راحتتر کـردنکارانتقـالفایلهـابرنامـه را

SHAREit طراحـی و توسـعه داده اسـت. بـا ایـن اپلیکیشـن قادرخواهیـد بـود فایلهـای خـود را بـا سـرعتی چند برابـر سـرعت بلوتـوث بیـن دیوایسهـای دیگـر از جملـه جـا بـه جـا کنید. امـا چه چیزی شـیرایت

PC را متمایـز میسـازد؟ بـرای انتقـال اطالعـات به هیچ گونـه اتصـال اینترنـت و یا بلوتوثـی نیـاز ندارید. این اپلیکیشـن بـه صورت کامال مسـتقل اقدام به ارسـال اطالعـات بیـن دو دیوایـس مـورد اسـتفاده میکنـد. کافـی اسـت برنامـه شـیرایت را روی دیوایسهـای مبـدا و مقصـد نصـب کـرده و فایلهـای خـود را ارسـال کنید. راه اندازی شـیرایت آن قدر هم دشـوار نیسـت. پـس از نصـب و قبـول مقـررات وارد محیط اصلـی برنامـه میشـوید. بـا ورود بـه منـوی اصلـی ایـن نرم افـزار، طراحی ظاهری شـیرایت پیش از هر چیـزی مـا را یـاد طراحـی متریال گـوگل میانـدازد. یـک طراحـی تخـت و سـاده همـراه با رنـگ مالیم آبـی کـه با یک سـری منوهـای جانبی قـادر خواهید بـود از امکانـات مختلف آن اسـتفاده کنید. پس از آن بـادوگزینـه و مواجـهمیشـوید.

‪Recieve Send‬ در پلتفـرم ارسـال کننـده اطالعـات گزینـه

Send را انتخـاب کـرده، فایلهـای مـورد نظـر را تیـک میزنیـد. پلتفـرم دریافـت کننـده نیـز بایـد در همان زمـانگزینـه راانتخابکند.شـیرایتبه

Recieve طـور کل قـادر اسـت هـر نـوع فایـل اعـم از ویدئـو، عکـس، موزیـک، اپلیکیشـن و فایلهای سـند شـما را منتقـل کنـد. مهـم نیسـت حجـم فایلها چـه قدر اسـت، شـیرایت کار انتقـال آن را بـا سـرعتی معادل 60 برابـر سـرعت بلوتـوث انجـام میدهد. عـالوه بر ایـن مـورد شـیرایت از قابلیتهـای اضافـه دیگـری نیـز برخـوردار اسـت. بـا قابلیـت

‪Connect to PC‬ قـادر خواهیـد بود فایلهای خـود را با یـک کامپیوتر شـخصی به اشـتراک بگذاریـد. قابلیـت دیگر

Webنـام دارد. در صورتـی کـه دیوایـس مقصـد، Share فایـل ایـن نـرم افـزار را بـه صـورت نصـب

apk نداشـته باشـد، ایـن مـورد شـما را قـادر میسـازد تـا بـا اسـتفاده از اتصـاالت هـات اسـپات فایـل مـورد نظـر را بـه اشـتراک بگذاریـد. قابلیـت

CLONEit نیـز بـه شـما کمـک میکنـد تصاویـر، پیامکهـا، مخاطبیـن و یـا تصاویـر تلفـن همـراه قدیمـی خـود را بـه مـدل جدیدتـر منتقـل کنیـد. شـیرایت یـک اپلیکیشـن شـخص ثالـث بـرای انتقـال اطالعـات اسـت. قابلیـت ارسـال هـم زمـان اطالعـات بـه 5 دیوایـس بـدون کاهـش کیفیـت را دارد و میتوانـد آنهـا را با سـرعتی معـادل 60 برابر سـرعت بلوتوث ارسـال کنـد. ایـن اپلیکیشـن را هم اکنـون میتوانید بـه رایـگان بـرای پلتفرمهـای وینـدوز، اندرویـد و

دریافـت نمایید. iOS

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.lenovo.anyshare. gps&hl=en

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.