از اندروید به آیفون

Contacts

Byte - - News -

کاربرانــی کــه ایــن روزها خریــدار جدید یــک آیفون هســتند، ممکن اســت بیشــتر از کاربران اندروید باشند و در بســیاری از مواقــع پیش میآید که ما باید لیســت مخاطبــان خود را بــه آیفون تــازه خریداری شــدهمان منتقل کنیم. اما اینکار همیشــه برای همه آسان نیست. انتقال مخاطبهــای اندروید به آیفون از طریق سیمکارت این روش یکی از آســانترین راهها برای انتقال مخاطبان به دستگاهی دیگر است. اولین چیزی که باید انجام دهید، این اســت که تمامی مخاطبهای کنونی خــود را که در سیمکارتتان ذخیره شده به آیفون انتقال دهید. در دستگاه اندرویدی خود -1 اپلیکیشن مخاطبین را اجرا کنید. -2 بر روی دکمه منو تپکنید.-3گزینه راانتخابکنید.۴

Import/Export گزینه رابرگزینید.

‪Import From SIM card‬ حاال ســیمکارت یاد شده را از دستگاه اندرویدی خود خارج کرده و آن را در آیفون قرار دهید. پس از اینکه ســیمکارت را در آیفون قرار دادید: -1بــه ، ،

‪Settings > Mail Contacts Calendars‬ بروید.-2گزینه راانتخابکنید.

‪Import SIM Contacts‬ کمی صبر کنید و این زمان بســتگی به این دارد که تعداد مخاطبان شــما چقدر باشد. معموال اینکار فقط چند ثانیه به طول میانجامد. پس از اینکه عملیات مورد بحث انجام شد به اپلیکیشن تماس پیشفرض آیفون بروید و بر روی قسمت تپکنید. انتقالمخاطباناندرویدبه آیفون با سرویس ایمیل گوگل (جیمیل) راه دیگری است که میتوانید از آن برای انتقال مخاطبهای خود از اندروید به آیفون استفاده کنید، سرویس ایمیل گوگل در واقع اکانت گوگل شماست. زمانی که یک مخاطب جدید را به گوشی اضافه میکنید همیشه از شما ســوالی مبنی بر ذخیره در سیمکارت یا جیمیل پرسیده میشود. دلیلش هم مشخص است و برای انتقال مخاطبان میتوان از آن استفاده کرد. برای اینکار در دستگاه اندرویدی خود 1-بهمسیربخشتنظیماتگوشیرفتهوسپس

Accounts راانتخابکنید.-2حاال راانتخاب ‪Google and Sync‬ کرده و اطالعات حســاب کاربری گوگل خود را وارد کنید . با وارد کردن این اطالعات، شــما به سیستم همگامسازی اندروید اجازه میدهید تا مخاطبان را از سیمکارت یا حافظه داخلی دســتگاه به جیمیل وارد کند. سپس در آیفون خود به بخش تنظیمات رفته و گزینه ‪Mail، Contacts،‬

Cal- را انتخاب کنید. حاال باید مخاطبان را وارد آیفون endars کنیم اما اینبار از طریق جیمیــل. پس از وارد کردن این اطالعات، پرسیده میشــود که کدام دادهها را می خواهید فعال کنید. آنچه ما در این بخش نیاز داریم مخاطبان یا همان

در آیفون اســت و شما میتوانید آن را با خیال Contacts آسوده فعال کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.