استارتاپها هم باید مالیات بدهند

Byte - - News -

زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ماراتنی سنگین و نفسگیر بین سازمان امور مالیاتی و مودیان است که در این میان، مودیان درصددند با محاسبه کمترین هزینههای فعالیتشان سازمان امور مالیاتی را متقاعد کنند و سازمان نیز در تالش است برای تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نگذارد شرکتی از ادای این مسئولیت اجتماعی شانه خالی کند. همه این کش و قوسهای میان مودیان و ماموران مالیاتی در حالی بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی امسال بازیکنان جدیدی برای این مارتن فراخواند و از ابالغ دریافت مالیات از شرکتهای فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده خبر داد. به هر حال از نظر مدیران مالیاتی اکنون که بسیاری از این شرکتها توانستند به لطف قابلیتهای صنعت کسبوکاری راهاندازی کنند، باید در تامین

ICT مالی امور کشور مشارکت کرده و مالیات بپردازند. به گفته کامل تقوی نژاد، به تازگی 11 هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد. بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکتها آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابالغ میشود. خط و نشان مالیاتی برای کسبوکارهای مجازی که عموما از جنس استارتآپ هستند موجب اعتراض فعاالن این حوزه شد که بسیاری از این کسب وکارها نوپا هستند و همچنان تا دوران بلوغ و قرار گرفتن در لیست مشموالن مالیات فاصله زیادی دارند. از نظر کسبوکاران اینترنتی، ناآگاهی مدیران مالیاتی از مدلهای این نوع کسبوکارها منجر به آن شده که صورتهای مالی شرکتهای فضای مجازی همانند شرکتهای سنتی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این میان، جهش ناگهانی تعداد کسبوکارهای فضای مجازی و خوش اقبالی آنها در جذب مشتری مزید بر علت شد که حجم باالیی از پول در بازار این شرکتها در حال گردش است که باید در تامین مالی فعالیتهای دولت مشارکت کند؛ استدالل رئیس کل سازمان امور مالیاتی برای قرار دادن کسبوکارهای فضای مجازی در لیست مودیان که هم اکنون 11هزار کسبوکار اینترنتی ثبت شدهاند. این استدالل در حالی بود که رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسبوکار اینترنتی در این باره گفته است: منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی از 11 هزار کسبوکار شناسایی شده ظاهرا وبسایتهایی است که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردهاند؛ درحالیکه اخذ این نماد به تنهایی اثباتکننده راهاندازی یک کسب وکار اینترنتی نیست. استارتآپها این نماد را صرفا برای دریافت درگاه بانکی و پستی و پس از گذر از مراحل تست فنی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت میکنند. در واقع، نرمافزار و مدلهای فروش اقدام به دریافت پروانه کسب فروشگاههای مجازی میکنند که این نقطه را میتوان آغاز رسمی یک کسبوکار اینترنتی دانست. هم اکنون قریب به 250 کسبوکار اینترنتی از اتاقهای اصناف کشور پروانه فعالیت خود را دریافت کرده و بیش از 1000 وب سایت نیز در انتظار دریافت آن هستند. وی در ادامه با اشاره به ناآشنایی با مدلهای کسبوکارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: بارها پیش آمده که عدم سوددهی یا حتی ضررهای میلیونی بسیاری از این کسبوکارها موجب تعجب ماموران مالیاتی شده؛ درصورتیکه این شرکتها غالبا در یک بازه زمانی بین 3 الی 5 سال و شاید 7 سال بتوانند به نقطه سر به سر برسند و بعضا این شائبه به وجود آید که این شرکتها درصدد فرار مالیاتی هستند. در حالی که این شرکتها خواستار تدوین قوانین و مقررات براساس واقعیات و مدلهای این نوع کسبوکارها هستند. به هر حال، برای بسیاری از ماموران مالیاتی که معموال با شرکتهای سنتی سر و کار دارند، اداره یک استارتآپ را با ضررهای میلیونی غیرمنطقی و غیرواقعی میدانند. در صورتی که بسیاری از مالکان این دست کسبوکارها با امید به توسعه و درآمدزایی کسبوکارشان در چند سال آینده حاضرند آن را با تقبل ضررهای میلیونی در حال حاضر سر پا نگه دارند؛ زیرا از نظر آنها این هزینه ماهیت سرمایهگذاری دارد و در نهایت منجر به ارزش گذاری برند آنها خواهد شد. بهطور قطع، تشکیل مشترک با صاحبان و کسبوکارهای اینترنتی و نظرخواهی از آنها در تدوین آییننامه و دستورالعمل مالیاتی برای این شرکتها میتوانست کارگشا باشد و آثار منفی آییننامههای اینچنینی را بر محیط کسبوکار به حداقل برساند. در حال حاضر با توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد، شاهد بروز و صدور کسبوکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطالعاتی هستیم که قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسبوکارهای موجود را دچار تغییر و تحویل چشمگیری خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.