عصر روباتیک

با مباحث مکاترونیک و هوش مصنوعی آشنا شوید

Byte - - NEWS -

اولین لینکدونی این هفته را به وب ســایتی درباره روباتیــک اختصاص داده ایم . وب ســایت روباتیکال به عنوان دروازه ای به صنعت عصر نوین دارای بخش های متنوعی همچون مرور ســریع، کتابخانه، انواع روبــات، مکاترونیک، برق، مکانیک، هوش مصنوعی، نرم افزار و بازی آنالین می باشــد . در این وب ســایت علمی می توانید ضمن مطالعه کتب، مقاالت و نشریات مرتبط با انواع روبات های بازو و روبات های پرنده آشنا شده و در بخش برق مباحث کنترل، الکترونیک، مخابرات و قدرت را بشناسید . پردازش تصویر، نرم افزارهای روباتیکی، نرم افزار شبیه سازی، بازی اکشن و بازی ماجراجویی دیگر بخش های این وب سایت را تشکیل می دهند . www.robotical.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.