ابرهای درآمدزا

افزایش درآمد مایکروسافت از خدمات ابری

Byte - - NEWS -

هفته گذشته شرکت مایکروسافت گزارش مالی خود در سه ماهه چهارم سال گذشته میالدی را منتشر کرد.

افزایش درآمد و سود

در سه ماهه چهارم سال ۶۱۰۲ درآمد خالص شرکت مایکروســافت بــا در نظر گرفتن ضــرر و زیان ۵/۶ میلیارد دالر بوده اســت. سود ســهام این شرکت در مدت زمان مورد نظــر ۳/۳۲ میلیارد دالر و برای هر سهم ۳۸ ســنت می باشــد. همچنین درآمد خالص مایکروســافت بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان ۷/۷ میلیارد دالر گزارش شده است که در این صورت سود سهام ۷/۴۲ میلیارد دالر و به ازای هر سهم ۸۹ سنت می شــود. می توان گفت درآمد و سود شرکت ناشی از ســرمایه گذاری در خدمات یارانش ابری است. در همین راستا مدیرعامل شرکت مایکروسافت در بیانیه ای اعالم کرده اســت: «نوآوری در بستر ابری، نتایج قوی را در این ســه ماهه به ارمغان آورده است». وی اضافه کرده است:«کاربران به دنبال سرعت بخشیدن به تحوالت دیجیتال اطراف خود و ایجاد فرصت های جدید برای استفاده از خدمات ابری هوشمند هستند»

ریز درآمدهای مایکروسافت

درآمد شــرکت مایکروسافت حاصل از ابر هوشمند در این مدت ۴/۷ میلیارد دالر بوده که نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده اســت. همچنین درآمد مربوط به سرورها با افزایش ۵۱ درصدی همراه بوده است. بزرگترین بخش کسب و کار شرکت مایکروســافت یعنی واحد بهره وری و فرایندهای کســب و کار، در مدت زمــان مورد نظر درآمد ۴/۸ میلیارد دالری را به خود اختصاص داد که نسبت به سال گذشته رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده اســت. بر اساس این گزارش، درآمد حاصل از فروش محصــوالت اداری بیش از ۵ درصــد، درآمد تجاری محصــول حــدود۳۴درصــدودرآمد

‪Office 365‬ حاصل از تبلیغات جســتجو ۰۱ درصد افزایش داشته اســت. درآمد مربوط به لینکدین نیز در این سه ماهه ۱/۱ میلیارد و درآمد مربوط به رایانه های شــخصی ۸/۸ میلیارد دالر اعالم شــده است. با وجود افزایش درآمد مایکروسافت در بخش های مختلف، در برخی از زمینه های فعالیت شرکت، درآمد با کاهش روبهرو بوده است به عنوان مثال درآمد مربوط به

Surface حدود ۲ درصد کاهش داشته است.

بومی سازی خدمات ابری

به گفته تحلیلگران، مایکروســافت یکــی از معدود شــرکت هایی اســت که از ســرمایه گــذاری های کالســیک برای ایجاد و بومی ســازی خدمات ابری استفاده می کند. بر اساس گزارش مالی مایکروسافت، تا پایان ۰۳ ژوئن سال ۷۱۰۲، درآمد این شرکت بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان بــه ۱۳/۳ میلیارد دالر و سود سهام آن به ۷/۶۹ میلیارد دالر رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.