تستر سخت افزار

میزان استقامت سخت افزار های سیستم را بسنجید

Byte - - NEWS -

اولین نرم افزار پیشــنهادی این هفته درباره تست ســخت افزارهای سیستم می باشد. ‪BurnInTest Pro‬ نرم افزاری عالی و کارآمد برای تست کردن سخت افزار سیستم می باشــد . این نرم افزار با ایجاد استرس و فشار برروی سخت افزار در دوره زمانی کوتاه استقامت، پایداری و اطمینان پذیری سخت افزار سیستم را مورد بررسی قرار می دهد . تست کل سخت افزار سیستم مانند هارد دیسک و CD-Rom و Ram و Writer و کارت صــوت و گرافیک دو بعدی و ســه بعدی، پخش کننده ویدیو، پرینتر و کارت شــبکه و هر سخت افزار کامپیوتر از جمله قابلیت های اصلی این نرم افزار محســوب می شود . ضمن اینکه تست سالمتی و پایداری و اطمینان پذیر بودن سخت افزارها راهی دیگر برای تشخیص سالمت سخت افزارها و عالج درد پیش از وقوع حادثه است . حجم فایل: 25 مگابایت www.passmark.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.