دینامیک سیاالت

به آنالیز یک بعدی تا سه بعدی قطعات بپردازید

Byte - - NEWS -

آخرین نرم افزار این هفته درباره آنالیز و حل دینامیک سیاالت محاسباتی می باشد . نرم افزار FloEFD یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای دینامیک سیاالت محاسباتی یا CFD بوده که بر پایه CAD طراحی شــده اســت . این نــرم افزار با اکثر نرم افزارهای معروف طراحی ســازگاری کامل دارد و میتوان فایل خروجی بسیاری از برنامههــا را در این نرم افزار وارد کرد. همچنین این نرم افزار که وظیفه اصلی آن آنالیز حرارتی و شــبیه ســازی انتقال حرارت میباشد، دارای محیط و فضای کاری بسیار آسان بوده و اکثر عملیات الزم نظیر مش بندی به صورت کامال اتوماتیک و با توجه به شرایط قطعه طراحی شده انجام میشود . از دیگر قابلیتهای آن میتوان از مطالعه پارامتریک نمونهها، مقایسه کاربرد طراحیهای مختلف و انجام آنالیزهای چند جانبه یک بعدی تا سه بعدی قطعات نام برد . استفاده از این دسته نرم افزارها قبل از تولید قطعات حساس میتواند کمک به سزایی به کاهش هزینه کند .

حجم فایل : 570 مگابایت www.mentor.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.