اندازه گیری مصرف اینترنت در ویندوز

Byte - - NEWS -

یکی از مواردی که کاربران اینترنت همیشه مدنظر دارند، میزان ترافیک مصرفی آنها در طول دوره است. این مسأله به کاربران کمک میکند که مدیریت بهتری بر ترافیک مصرفی و هزینههای خود داشته باشند. این کار نیز معموال به کمک نرمافزارهای متفاوتی که در دسترس هستند انجام میشود. اما ویندوز در این مورد حرفهایی برای گفتن دارد و شما در این سیستمعامل میتوانید یک کانکشن وایفای را به عنوان محاسبهگر میزان ترافیک معرفی کنید. یکی از امکانات جدید ویندوز ، اتصال بیسیم با قابلیت محاسبه ترافیک است. در گذشته، شما قادر بودید با اجرای نرمافزارهای ویندوزی، میزان ترافیک مصرفی خود را مانیتور کنید. اما این نرمافزارها کار مؤثری برای کاهش ترافیک مصرفی انجام نمیدادند. با گسترش هاتاسپاتهای همراه، اینترنتهای بیسیم رو به افزایش بوده و دوره ترافیکهای نامحدود رو به انقراض است. برای همین هر کیلوبایتی که صرفهجویی شود در حقیقت به جیب شما کمک کرده است برای فعالسازی سنجشگر، به لیست شبکههای وایفای بروید و بر روی کانکشن مورد نظر خود راستکلیک کنید. در تبلت به جای راستکلیک، باید انگشت خود را مدتی بر روی کانکشن نگه دارید. بعد از نمایش منو، گزینه

را انتخاب کنید. ‪Set as metered connection‬ غیرفعالسازی مصرف ترافیک در اتصال سنجشگر دو تنظیم متفاوت برای کاهش ترافیک مصرفی در قابلیت تنظیم ترافیک مصرفی وجود دارد. تنظیم اول مربوط به دانلود نرمافزارهای دستگاه است. برایورودبهاینبخشاز به رفتهو را

‪Devices Change PC Settings Settings‬ انتخاب کرده و در این قسمت، وضعیت ویژگی

‪Download over metered connection‬ را در حالت قرار دهید.

Off دومین تنظیم به همگامسازی برمیگردد. برایاینتنظیماز به وسپسبه

‪Sync your settings Change PC settings Settings‬ بروید و مطمئن شوید هر دو ویژگی

‪Sync setting over metered connection‬ و درحالتهستند. ‪Off Syncsettingsovermeteredconnectioneveni’mroaming‬ بررسی دیتای مصرفی برای مشاهده میزان ترافیک مصرفی، به لیست شبکههای دستگاه بازگردید و بر روی اتصال مورد نظرتان کلیک کنید. متأسفانه امکانی برای ریست خودکار شمارنده حجم ترافیک مصرفی وجود ندارد اما شما میتوانید به صورت دستی و در ابتدای دوره و با کلیک روی کلید ،Reset شمارنده را صفر کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.