پازل شبکه ملی اطالعات با فعالیت بخش خصوصی تکمیل میشود

Byte - - NEWS -

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات هفتـه گذشـته بـه اهمیـت پروژههـای بخش خصوصی در گسـترش شـبکه ملی اطالعات اشـاره کـرد و گفـت: بخش خصوصـی با انجـام پروژههای دسترسـی و تولید محتـوا، پـازل شـبکه ملـی اطالعـات را ، تکمیـل میکننـد. محمـود واعظـی در رابطـه با فاز سـوم شـبکه ملـی اطالعات با اشـاره به اینکه سیاسـت دولـت یازدهم شکسـت انحصار بوده اسـت، افـزود: بر همین اسـاس بـرای ۷۱ شـرکت پروانـه ارایـه کردیم تا هر سرویسـی

FCP را کـه شـرکت مخابـرات ایـران ارایـه میکنـد ایـن شـرکتها نیـز بتواننـد انجـام دهنـد. وی ارایـه سـرویس بهتر بـه مـردم را در اولویت وزارت ارتباطـات بیـان کـرد و گفـت : با ایجـاد رقابت میان شـرکتها خدمـات بهتـر و قیمـت ارزانتـر بـه مـردم ارایه میشـود و امـا انحصار موجـب ضـرر مردم و عدم توسـعه شـرکتها اسـت. واعظی این شـور و شـوق ایجـاد شـده در شـرکتهای خصوصـی را بـر مبنـای اعتقـاد ایـن وزارتخانـه بـر ایجـاد بسـتر بـرای ایـن شـرکتها عنـوان کرد و اظهـار داشـت: در گذشـته تفکـری بخـش خصوصـی را مقابـل دولت میدانسـت امـا امـروز دولـت ایـن بخـش را همـکار و همراه خـود در انجـام کارهـا میدانـد. وی به آغـاز فعالیت شـرکتهای دانـش بنیان در دو سـه سـال گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر جوانان خـالق ایرانـی کـه تحصیـالت خـود را در کشـور تکمیـل کردهانـد در معتبرتریـن شـرکتهای دنیـا بـه عنـوان مدیران موفق مشـغول

ICT بـه کار هسـتند. وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات به تـالش دولت بـرای صفـر کـردن مسـیر تصـدی گـری دولتی اشـاره و خاطر نشـان کـرد : تـا زمانـی کـه دولـت کار تصدی گـری انجـام میدهـد امکان دارد بـه خاطـر برخـی از منافـع بـرای بخـش خصوصی مشـکالتی را ایجـاد کنـد. وی تصریح کـرد: در ابتدای حضـور در وزارت ارتباطات در هـر منطقـهای درخواسـتی وجود داشـت و به شـرکت مخابـرات برای انجـام ارجاع میشـد امـا در حال حاضر تعداد بسـیاری شـرکت در این حـوزه فعال هسـتند کـه میتواننـد ارایه سـرویس کنند. دکتـر واعظی تفکـر حمایـت از بخـش خصوصـی را در وزارت ارتباطـات تفکـر یک تیـم و مجموعـه دانسـت و تاکید کـرد: کل مجموعـه وزارت ارتباطات بـا تفکـر حمایـت از بخـش خصوصـی ، هـر کجـا محدودیتـی ایجـاد شـود میایسـتد. وی بـه مباحثی که در هفته گذشـته در حـوزه مربوط بـه حـوزه فیلترینـگ اینترنت مطرح شـده اسـت، اشـاره کـرد و اظهار داشـت: کسـانی کـه این گونـه صحبـت میکننـد اعتقادی به توسـعه کشـور ندارنـد و بایـد بـدون اینکـه وارد اینگونـه بحثهای حاشـیهای شـویم بـه کار بـرای مـردم ادامـه دهیـم. وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـه اهمیـت پروژههـای بخـش خصوصـی در گسـترش شـبکه ملـی اطالعات اشـاره کـرد و گفت: بخـش خصوصی بـا انجام پروژههـای دسترسـی و تولیـد محتـوا، پازل شـبکه ملی اطالعـات را، تکمیـل میکننـد. وی بـا انتقاد از کسـانی کـه تصور میکنند با بسـتن و فیلتـر کـردن مشـکالت فضـای مجـازی حـل میشـود، افـزود: بـا بسـتن و فیلتـر کـردن مشـکل حـل نمیشـود و در ایـن حـوزه نیاز به فرهنگسـازی و سـالم سـازی داریـم و الزم اسـت مـردم را نسـبت به تهدیـد هـا و فرصتهـای ایـن فضـا، آگاه کنیـم. واعظی با اشـاره به اینکـه از ۴ سـال گذشـته مطـرح میکردنـد که چـرا فیلتـر نمیکنید و چـرا اتوبـان سـاختهاید، گفت : شـبکه انتقـال از ۰۰۹ گیـگ در ابتدای دولـت در طـول ۴ سـال ۱۱ برابـر و پهنـای بانـد از ۴۲۶ گیـک ۶۱ برابـر افزایـش یافـت و مـا بـه ایـن کار، افتخـار میکنیـم کـه بـا این امکانـات مـردم راحتتـر زندگـی کننـد و نیـاز بـه کشـورهای دیگـر نداشـته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.