یک لپ تاپ خوش قیمت

Byte - - NEWS -

یکی از محصوالت میانردهساخت شرکت سری HP ۵۱ نــام دارد که برای انجام امور عادی و نیمهحرفهای روزمره کامال مطلوب اســت. مــدل »ac199nia« بــهپردازندهمرکــزی اینتــل،

‪Celeron N3050‬ ۲ گیگابایــت رم و ۰۰۵ گیگابایــت حافظهداخلــی و پردازندهگرافیکی مجهزاست.

‪Intel HD Graphics‬ با درنظرگرفتن این مشخصات فنی، طبیعتا نباید توان کاری باالیی را از این ســری لپتاپها انتظار داشــته باشــید؛ اما نرمافزارهای ســبک را بهراحتی اجرا کرده و برای انجام کارهای عادی روزمره مناســب هستند. صفحهنمایش ۵۱ اینچی این دســتگاه از نوع پنل

TN با روکش براق و دقت است که یک نمونهمعمولی

HD با کیفیت متوسط محسوب میشود. این صفحهنمایش برای کار در محیطهای بســته مانند خانه یا محل کار مناسب است؛ اما برای فضاهای باز با تابش نور خورشید کارایی قابلقبولی نــدارد. درگاههای ورودی و خروجی این ســری تنوع خوبی دارد. البته نبــود درگاه

VGA میتواند یکــی از کمبودهای این مدل بهشــمار رود. بدنهلپتاپهای ســری ۵۱ تماما از پالستیک مشکی مات ساخته شده و مقاومت خوبی در برابر فشار، خمش و پیچش دارد. در هر دو قسمت قاب پشت صفحهنمایش و فضای اطراف کیبورد هم بافت ریزی برای جلوگیری از به جای ماندن اثرانگشــت وجود دارد. ضخامت این محصول ۴۲ میلیمتــر و وزن آن حدودا ۲ کیلو و ۰۰۲ گرم اســت که در بین لپتاپهای ۵۱ اینچی میانرده، نمونهای مناسب برای جابهجایی است. باتری ۴ سلولی لیتیوم-یون آن هم در شرایط وبگردی با اتصال-iW

حدودا ۴ ساعت شارژ خواهد داشت. Fi

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.