پرسش‌ازشما‌پاسخ‌ازما

Byte - - NEWS -

ســـالم بایـــت اگـــر میشـــود دربـــاره فـــرق صفحـــه نمایـــش تلویزیونهـــای 4K و HDR توضیـــح دهیـــد:

طــی یکــی-دو ســال اخیــر، مهــم تریــن مبحثــی کــه در رابطــه بــا پیشـــرفت تلویزیونهـــا میشـــنیدیم میـــزان رزولوشـــن آنهـــا بـــود. حـــاال تمـــام اچ دی دیگـــر کافـــی نیســـت و بهتریـــن تلویزیونهـــای بـــازار هســـتند. امـــا آیـــا همـــان تغییـــر بزرگـــی اســـت کـــه

‪4K 4K‬ همـــه انتظـــارش را دارنـــد؟ آنچـــه کـــه DS، و یـــا همـــان

‪4K HD‬ را توصیـــف و تعریـــف میکنـــد رزولوشـــن یـــا تعـــداد ‪Ultra HD‬ پیکســـلهای موجـــود در یـــک نمایشـــگر اســـت و پیکســـل در واقـــع واحدهــای ریــزی اســت کــه هــر کــدام در حــال نمایــش یــک رنــگ هســـتند و وقتـــی همـــه شـــان کنـــار یکدیگـــر قـــرار میگیرنـــد یـــک تصویـــر را شـــکل میدهنـــد. یـــک تلویزیـــون معمولـــی تمـــام

HD کــه ایــن روزهــا معمــوال در هــر خانــهای پیــدا میشــود، رزولوشــن

دارد یــا بــه عبــارت دیگــر از تعــداد ۰۲۹۱ در ۰۸۰۱ پیکســل 1080p تشـــکیل شـــدهاند. بـــه بیـــان ســـادهتر، ۰۲۹۱ پیکســـل افقـــی در ۰۸۰۱ ردیـــف عمـــودی کنـــار یکدیگـــر قـــرار گرفتهانـــد تـــا تلویزیـــون قـــادر بـــه نمایـــش تصاویـــر وضـــوح بـــاال یـــا

‪High Definition HD‬ باشـــد. در مـــورد نمایشـــگرهای K4، تعـــداد ایـــن پیکســـلها افزایـــش پیـــدامیکنـــد.اگـــرجایـــی یـــا رامشـــاهدهکردیـــد،

‪2160p UHD‬ ایـــن همـــان اســـت. ۰۴۸۳ پیکســـل افقـــی و ۰۶۱۲ پیکســـل در

4K ردیفهـــای عمـــودی تشـــکیل دهنـــده یـــک نمایشـــگر

‪Ultra High‬ را میدهنـــد. بیشـــتر بـــه ایـــن ســـبب اســـم نمایشـــگرها Definition را گذاشـــتهاند کـــه کیفیـــت تصویـــر آن چهـــار برابـــر بیشـــتر

4K از تلویزیونهـــای تمـــام اســـت. صحبتهـــای بـــاال را گفتیـــم

HD تـــا برســـیم بـــه اصـــل ماجـــرا. نمیخواهیـــم بگوییـــم کـــه خریـــدن تلویزیــون اشــتباه اســت، بلکــه بالعکــس، کامــال درســت اســت.

4K ولــیواژهایکــهبایــددرگیــرآنشــوید نیســت،بلکــه یــا

‪HDR 4K‬ بایــد توجــه شــما را جلــب کنــد. همانطــور ‪High Dynamic Range‬ کـــه از نـــام آن پیداســـت، قـــرار اســـت نســـبت کنتراســـت

HDR تلویزیـــون را شـــدیدا افزایـــش دهـــد. بـــه بیـــان دیگـــر، نســـبت کنتراســـت یعنـــی تفـــاوت بیـــان روشـــن تریـــن تـــا تیـــره تریـــن رنـــگ کـــه هـــر چـــه ایـــن بـــازه عظیمتـــر باشــد، کیفیــت رنگهــای مشــاهده شــده بهتــر خواهــد بــود. وقتــی حالـــت برقـــرار باشـــد، همـــراه بـــا آن ویژگیهـــای دیگـــری

HDR نظیـــر وســـعت رنـــگ گســـترده میآیـــد کـــه ســـبب تولیـــد رنگهـــای بســیار طبیعــی و زنــده میشــود. در واقــع آنچــه از دریچــه تلویزیــون میبینیــد بســیار بــه آنچــه کــه واقعــا هســت نزدیــک تــر و زیباتــر میشـــود. رنگهـــا از رو رفتـــه نیســـتند و اجســـام درســـت همانطـــور کــه در دنیــای واقعــی و بــا چشــم میتــوان دیــد حقیقــی بــه نظــر میرســـند. همـــه چیـــز عمقـــی قابـــل تصـــور دارد و میتـــوان تصویـــر را بــه معنــای واقعــی حــس کــرد. امــا مشــکل اصلــی ایــن نیســت کـــه چـــرا تولیـــد کنندههـــا تلویزیـــون نمیســـازند. مشـــکل

HDR محتـــوای قابـــل نمایشـــی بـــوده کـــه بـــه انـــدازه کافـــی هنـــوز تولیـــد نشـــده. البتـــه هنـــوز بـــه انـــدازه کافـــی محتـــوا بـــرای تلویزیونهـــای

هـــم وجـــود نـــدارد، چـــه برســـد بـــه و بعیـــد اســـت کـــه ‪HDR 4K‬ ایـــن رونـــد تـــا حداقـــل ۴-۵ ســـال دیگـــر تغییـــر اساســـی کنـــد. ســـرویسهای اســـتریم ویدیـــو مثـــل نـــت فلیکـــس و آمـــازون پرایـــم ویدیـــو امـــا کـــم کـــم کار خـــود را در ایـــن زمینـــه شـــروع کردهانـــد و مایکروســافت هــم بــا اکــس باکــس وان اس و بازیهــای انحصــاری جدیـــدش قصـــد دارد را عمومـــی ســـازد امـــا حجـــم محتـــوا

HDR آنقـــدری نیســـت کـــه بتوانیـــد رویـــش حســـاب بـــاز کنیـــد. مـــانمـــیگوییـــمکـــهخریـــدنتلویزیونـــیغیـــراز هـــا

‪4K HDR‬ اشـــتباه اســـت. اگـــر دوســـت نداریـــد میلیونهـــا تومـــان بـــرای یـــک تلویزیـــون هزینـــه کنیـــد و از پـــس قیمـــت آن بـــر نمیآییـــد، خریـــدن تلویزیونهـــای خـــوش قیمـــت کنونـــی هـــم کامـــال منطقـــی اســـت. هنـــوز زمـــان زیـــادی باقـــی مانـــده تـــا تلویزیونهـــای از

1080p چرخـــهرقابـــتخـــارجشـــدهو هـــادرصـــدربنشـــینند.

‪4K HDR‬ در حـــال حاضـــر بهتریـــن انتخـــاب بـــرای عمـــوم مـــردم، همیـــن تلویزیـــون هـــای تمـــام اچ دی و خـــوش ســـاخت هســـتند. تنهـــا نکتـــهای کـــه در ایـــن میـــان بـــه ســـادگی از کنـــار آن نمیتـــوان گذشــت، ســرعت بســیار بــاال و غیــر قابــل انــکار پیشــرفت فنــاوری اســت، ممکــن اســت شــما امــروز تلویزیونــی را بخریــد کــه از نظــر امکانـــات در صـــدر تمامـــی تلویزیونهـــای موجـــود در بـــازار اســـت امـــا نمیتوانیـــد اطمینـــان داشـــته باشـــید کـــه حتـــی بـــه مـــدت ۳ مــاه، بهتریــن و بــا امکانــات تریــن تلویزیــون موجــود در بــازار را در منـــزل داریـــد و هـــر روز امـــکان دارد محصـــول جدیدتـــری بـــه بـــازار وارد شـــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.