پرسش‌و‌پاسخ‌همراه

Byte - - NEWS -

دوسـتان عزیـز بایـت؛ سـوالهاي خـود را در زمینـه تلفـن همـراه بـه آدرس ایمیـل زیـر ارسـال فرماییـد. Byte.Hamrah@gmail.com

سـالم بایـت، اگـر امـکان دارد سـاعت هوشـمند موتـو 360 را بـه صـورت تخصصـی بررسـی کنید: موتوروال بــا معرفــی موتــو ۰۶۳ در ســال گذشــته، بــه اولیــن ســازنده سـاعت هوشـمند تبدیـل شـد کـه ایـن ابـزار را بـا صفحهنمایـش دایـرهای معرفــی کــرد. اســتقبال از ایــن صفحــات نمایــش بــه قــدری خــوب بــود کــه تقریبــا تمامــی ســازندگان از جمله سامســونگ، بــه تغییــر طراحــی و معرفـی سـاعتهای هوشـمند دایـرهای رو آوردنـد. ایـن اتفـاق باعـث شـد تـا کار موتـوروال سـختتر شـود؛ چـرا کـه حـاال دیگـر تنهـا سـازنده سـاعت هوشـمند دایـرهای شـکل نیسـت و بایـد راهـی پیـدا کنـد تـا بـار دیگـر خـود را از رقبـا جـدا کنـد. بــا ایــن حــال ایــن بــار موتــوروال ترجیــح داده تــا طراحــی موفــق خــود را تغییــر نــداده و بــا تغییــرات کوچــک دیگــر نســل جدیــد موتــو ۰۶۳ را روانـه بـازار کنـد. در نسـل جدیـد سـاعت هوشـمند موتـوروال تنهـا جـای دکمــه فیزیکــی تغییــر کــرده و البتــه حــاال شــاهد عرضــه ســاعت در دو سـایز مختلـف هسـتیم. امـا ایـن بـار موتـوروال رو بـه اسـتفاده از پردازنـده قدرتمندتـری آورده و وعـده داده اسـت کـه شـارژدهی باتـری نسـل جدیـد موتـو ۰۶۳ بسـیار بهتـر شـده اسـت. امـا آیـا ایـن اتفـاق در واقعیـت نیـز رخ داده اسـت؟ در زمینـه طراحـی نسـل دوم موتـو ۰۶۳ تغییـر زیـادی در قیـاس بــا موتــو ۰۶۳ نســل اول نکــرده اســت و تنهــا شــاید در نــگاه اول بتــوان جـای جدیـد دکمـه را بـه عنـوان تغییـر متوجـه شـد. ایـن دکمـه کـه قبـال در سـمت راسـت و در محـل سـاعت ۳ قـرار داشـت بـه موقعیـت سـاعت ۲ منتقـل شـده اسـت. محــل جدیــد دکمــه در ســاعت هوشــمند موتــو ‪(۵۱۰۲) ۰۶۳‬ کار بــا آن را بســیار ســاده کــرده و کاربــر میتوانــد بــه راحتــی آن را یافتــه و فشــار دهــد. در نســل قبــل محــل قرارگیــری دکمــه طــوری بــود کــه گاهــی اوقــات فشــار دادن دکمــه را دشــوار میکــرد کــه ایــن مشــکل در نسـل جدیـد برطـرف شـده اسـت. امـا تفاوتهـا بـه ایـن جـا ختـم نمیشــوند؛ چــرا کــه موتــوروال ســاعت هوشــمند جدیــد خــود را در دو نســخه عرضــه کــرده اســت و بــه کاربــر اجــازه میدهــد تــا از بیــن نســخههای ۲۴ یــا ۶۴ میلیمتــری یکــی را انتخــاب کنــد. همچنیــن میتوانیــد بنــد ســاعت را بــا هــر بنــد ۲۲ میلیمتــری دیگــری تعویــض کنیــد. مکانیــزم تعویــض بنــد ســاعت نیــز بســیار آســان طراحــی شــده اسـت تـا در چنـد ثانیـه بتوانیـد بنـد مـورد نظـر خـود را جایگزیـن بنـد چرمـی سـاعت کنیـد. از طرفـی موتـوروال بـه کاربـران اجـازه میدهـد تـا سـاعت هوشـمند خـود را از طریـق سـرویس موتـو میکـر بـه انتخـاب خــود شخصیســازی کننــد. در مــورد طراحــی کلــی ســاعت نیــز بایــد گفــت کــه تمامــی المانهایــی کــه در ســاعت موتــو ۰۶۳ نســل اول آنهــا را پســندیده بودیــم، در نســل جدیـد نیـز حاضـر هسـتند. صفحهنمایـش دایـرهای شـکل و فریـم فلـزی در کنــار بنــد چرمــی باکیفیــت همگــی جلــوهای خــاص و البتــه مجلــل بــه ســاعت جدیــد موتــوروال بخشــیدهاند. هــر چنــد حــاال موتــو ۰۶۳ در دنی ـای س ـاعتهای هوش ـمند دای ـرهای ش ـکل تنه ـا نیس ـت، ام ـا ب ـاز ه ـم زیبایــی خاصــی دارد کــه باعــث میشــود در زمــان بــه دســت بســتن آن حسـی بسـیار خـوب داشـته باشـید. البتـه حسـگر نور محیط کـه روشـنایی صفحهنمایــش را بــا توجــه بــه نــور محیــط تنظیــم میکنــد، در بخــش پایینـی صفحهنمایـش قـرار گرفتـه و باعـث ایجـاد نـوار مشـکی کوچکـی در زیـر ایـن پنـل شـده اسـت کـه کمـی بـه زیبایـی دسـتگاه لطمـه زده اسـت. بـا ایـن حـال و بـا گـذر زمـان عجیـب بـودن ایـن طراحـی بـرای ش ـما ع ـادی خواه ـد ش ـد. در ایــن بخــش مدارهــای الزم بــرای کنتــرل نمایشــگر قــرار گرفتــه اســت. تولیدکننــدگان دیگــر موفــق شــدهاند بــا ترفندهــای مختلــف صفحهنمایــش گــرد را در ســاعت هوشــمند خــود بــکار گیرنــد، امــا موتـوروال ترجیـح داده اسـت تـا حاشـیه دور نمایشـگر را همچنـان باریـک در نظ ـر گرفت ـه و در ع ـوض بخ ـش پایی ـن صفحهنمای ـش را خال ـی کن ـد. بـه طـور کلـی مـی تـوان گفـت کـه طراحـی بسـیار نزدیـک بـه موتـو ۰۶۳ نسـل اول اسـت، امـا تغییـرات ریـزی در آن اعمـال شـده تـا عـالوه بـر راحتـی کار، کاربـر بتوانـد از میـان گزینههـای مختلـف سـاعت هوشـمند مــورد عالقــه خــود را برگزینــد و آن را حتــی از طریــق ســرویس موتــو میکـر بـه دلخـواه خـود تغییـر دهـد. ایـن عامـل را میتـوان بـرگ برنـده نسـل دوم موتـو ۰۶۳ دانسـت. بـه راحتـی میتـوان نسـل دوم موتـو ۰۶۳ را نیـز همچـون نسـل اول یکـی از زیباتریـن سـاعتهای هوشـمند بـازار دانســت. ســاعتی کــه طراحــی کالســیکی داشــته و از کیفیــت ســاخت بســیار خوبــی بهــره میبــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.