بستری که برای سرمایهگذار باید فراهم شود

Byte - - NEWS - رضا رهنمایمقدم

احتماال از خود ســوال میکنید که اســتودیوها و گروههای بازیســازی مستقل بودجه خود را از کجا میآورند؟ آیا همه آن ها ذخیره مالی دارند ؟ حقیقت این اســت که بســیاری از بازیسازهای مســتقل اصال و ابدا جزو قشر مرفه جامعه نیستند. به عنوان مثال اگر فیلم

‪indie game: the movie‬ که مستندی در مورد بازیسازهای مستقل است ببینید متوجه میشویدکهبازیهاییمثل کهدرزمان

‪super meat boy‬ خود رکوردها را هم جابهجا کردند اصال و ابدا به آسانی ساخته نشدهاند و ســازندگان آن به معنای واقعی حتی از نان شب خود هم گذشــتهاند!. البته نمیخواهیم بگوییم که همیشه قضیه همین است و برای ساخت یک بازی باید زندگی خود را تعطیل کنید و ریاضت بکشید، اما یادتان باشد که ساخت یک بازی زمان و هزینه زیادی میبرد و اگر شروع به ساخت آن کردهاید در برههای از زمان بایستی به دنبال تامین مالی برای آن باشــید! اما آیا تامین مالی به همین سادگی است ؟ جواب شــما هم آری و هم نه است. احتماال تا به حال اسم ســایت اید.دراینمقالهنمیخواهیم

kickstarter درمورداینکهچگونهازطریق سرمایهجذب

kickstarter کنید صحبت کنیم بلکه میخواهیم بگوییم چطور میشود بــه معنای واقعی از محصوالت داخلی حمایت کرد، هرچند که پارافراترازاینگذاشــتهودرواقعبههر

kickstarter محصولی که ایدهای ناب پشــتش است کمک میکند اما آنچه مهم اســت تفکر پشت سایتهای اینچنینی است. فرض کنید شما بخشی از یک بازی را میسازید و از آن یک دمو تهیه میکنید، ســپس دموی بازی با لیستی از امکانات آن را در ســایت میگذارید و اعــالم میکنید برای این که این بازی تمام شود نیازمند بودجه هستید و با تفکیک کامل بیان میکنید که این بودجه قرار اســت به چه صورت خرج شود. برای سرمایهگذاران خود هم جوایز کوچکی با توجه به میزان کمکی که میکنند در نظر میگیرید. جوایزی مانند تیشرتهایی با لوگو شخصیتهای بازی یا حتی قرار دادن نامشان در لیست اسپانسرها و ... سرمایهگذاران از سراسر دنیا اگر از نحوه ارائه و دموی بازی شما خوششان بیاید مبلغی را به شما کمک میکنند، اگر مجموع این مبالغ در یک بازه زمانی مشخص به میزانی مورد نظر شما رسید، در پایان بازه زمانی شما مبالغ جمعاوری شده توسط سایت منهای کارمزد سایت را دریافت میکنید و با کمک آن میتوانید بازی خود را بسازید، اگر هم میزان مشارکت به هدف شما نرسید پول جمعآوری شده به سرمایهگذاران برگردانده میشود!( البته سناریوهای مختلفی برای دریافت وجه وجود دارد که در حوصله این مقاله نیست). آنچه بســیار مهم و قابل تامل است این است که همیشه اعتمادی بین سرمایهگذار و ارائهدهنده وجود دارد چرا که ممکن اســت پروژه شکست بخورد و یا آنچه که مورد انتظار بوده حاصل نشود اما به هر حال سرمایهگذار این ریسک را میکند. جالب اســت بدانید که این ســرمایهگذاریها در بسیاری از مواقع بدون برگشت پول است و سرمایهگذار پس از پایان پروژه هم در ســود آن شریک نیست! اینجاست که خیلیها از خود میپرسند چرا؟ و اینجاست که معنای حمایت مالی بیشتر و بیشــتر به چشم میآید. اگر کمی واقعگرایانه بــه این قضیه نگاه کنیم میبینیم واقعا چنین تفکری هنوز در کشــور ما آنطور که باید و شاید جا نیفتاده است. هستند سرمایهگذاران و خیرانی که بسیار کمک میکنند اما حقیقت این اســت که معنای سرمایهگذاری و خیریه متفاوت است. وقتی شما در تولید سرمایهگذاری میکنید به این معنی نیست که کار خیریه انجام میدهید و متاســفانه این نگاه است که بسیاری از افرادی که نیاز به سرمایه دارند از جذب سرمایه به این شکل دور میکنند، چرا که متاسفانه نگاه سرمایهگذاری تنها به این شکل اســت که در ازای هزینهای که پرداخت میشود، چندین برابر بازگشت وجود داشته باشد! چهقدر خوب است اگر سیستم مالیاتی به گونهای تنظیم شود که در صورت سرمایهگذاریهای بدون برگشت پول که باعث رشد و تعالی بخشی از صنعت میشود تخفیفهای مالیاتی اعمال شود تا توجه ســرمایهداران به این نوع سرمایهگذاریها جلب شود. هرچندسایتهایمشابه درایرانوجوددارند

kickstarter اما متاســفانه عدم توجه کافی سرمایهگذاران داخلی موجب شده این ســایتها با اقبال چندانی مواجه نشوند و ایرانیها به نحوی به دنبال جذب ســرمایه از ســایتهای خارجی مشابه باشندولوباهویتیجعلیوغیرایرانی.

kickstarter

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.