آلیس

Byte - - NEWS -

خب احتماال همه شما داستان آلیس در سرزمین عجایب را خواندهاید و یا شنیدهاید و یا فیلم و انیمیشــنی را در مورد آن دیدهاید اما آلیس در بازی

‪American MacGee’s Alice‬ کامال متفاوت اســت! زمانی که لوئیس کارول اولین بار رویای ساخت شخصیتی به نام آلیس را در ذهن میپروراند و او را از النه خرگوش راهی سرزمین عجایب میکرد قطعا در ذهنش آلیس را به شکل شخصیتی که در این بازی به تصویر کشیده شده تصور نمیکرد! شخصیتی تاریک و پیچیده که یک چاقوی خونین در دست دارد! بلهآلیــسدربازی ،Americanباآندنیایفانتزیورنگارنگو

‪MacGee’s Alice‬ کودکانهای که در ذهن داریم زمین تا آسمان متفاوت است با این حال دنیای آلیس همان دنیاســت! بازی در مورد مدتی بعد از اتفاقات ســرزمین عجایب است و در آن آلیس تنها بازمانده از خانوادهای است که خانهشان در آتش سوخته است. در اینجا است که آلیس با بخش تاریک و دیده نشده سرزمین عجایب روبرو میشود. در اینجا است که ملکه سرخ در چشمان شما نسبت به آلیس خشگین و انتقام جویی که با کارد آشپزخانه به او حمله میکند، واقعا ترسی ندارد. آلیس در این بازی شخصیتی کامال خشن است و گاهی احساس میکنید با شخصیتی سادیسمی طرف هستید! برگرداندن یک شخصیت شناخته شده و تغییر آن تا این حد ریسک بسیار بزرگی است اما سازندگان بازی توانستهاند با یک روایت خیلی جالب شخصیت متفاوتی از آلیس را به نمایش بگذارند که قطعا برای گیمر بسیار جذاب و در عین حال کامال غیرمنتظره است. باید بگوییم این ریسک کامال حسابشده است و محال است شما این بازی را بازی کنید و شخصیت آلیس را به فراموشی بسپارید. در واقع این بازی با هوشمندی از یک شخصیت که در ذهنها مانده استفاده کرده و آن را به نوعی مال خود کرده است. اگر تجربههای متفاوت و خاص را دوست دارید حتما این بازی را امتحان کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.