پایان تهدیدها

Byte - - News - رشیـد زارعی

یکـی از بزرگتریـن مشـکالت فضـای مجـازی، وجـود تهدیدهای فضـای وب برای کاربران اسـت. ایـن تهدیدها بـرای کـودکان و نوجوانان کـه کمتر بـا این فضا آشـنا هسـتند بیشـتر احسـاس میشـود بـه طـوری کـه نگرانـی جـدی در مـورد رها شـدن کـودکان در اینترنـت، هـم در سـطح خانـواده هـا و هـم در سـطح مسـئوالن وجـود دارد. از آن جـا کـه حـوزه کـودک بسـیار حسـاس مـی باشـد و پیچیدگـی هـای خـاص خـود را دارد نیازمنـد توجه و همـکاری بیـش از پیش نهادهای مسـئول اسـت. در همیـن راسـتا تفاهـم نامـه ای بیـن سـازمان فنـاوری اطالعـات و وزارت آمـوزش و پـرورش به امضا رسـیده اسـت کـه در صـورت پیگیری شـاهد نتایـج مطلـوب خواهیـم بـود. همچنیـن معـاون بررسـی هـای فنـی و صـدور پروانه سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی اعـالم کرده اسـت: «تـالش مـی کنیـم تهدیدهای فضـای وب را برای کـودک و نوجـوان بـه صفـر برسـانیم تـا نوجوانـان بـه راحتـی و بـدون نگرانـی خانـواده هـا از آسـیب هـای وب بتواننـد از آن بهـره مند شـوند.» چنانچه تهدیدهـا بـه صـورت عملـی کاهـش پیـدا کنـد و نتایـج مطلوبـی حاصـل شـود اعتماد بیشـتری برای کاربـران، خانـواده هـا، شـرکت هـا و مسـئوالن به دنبـال خواهـد داشـت و همین مسـاله باعـث رونق کسـب و کار و شـکوفایی خدمـات تخصصـی در حـوزه فنـاوری اطالعـات خواهد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.