اصولامنیتیپایهدروبگردی

آموزش نکات ایمنی که در وب گردی باید بدانید

Byte - - News -

ممکـن اسـت در طـول روز سـاعتهای زیـادی را پای سیسـتم کامپیوتـر خـود بگذرانیم و بدون ایـن که هدف خاصـی را دنبـال کنیـم، مرورگـر اینترنتـی خـود را بـاز کـرده و به صفحات و سـایتهای مختلف اینترنتی سـر بزنیـم. بـه ایـن کار وب گـردی گفتـه میشـود. این که بـا هـدف یـا بدون هـدف خاصـی، سـایتهای مختلف را بـاز کـرده و بـه جسـتوجوی مطالـب مـورد نظرمان بپردازیـم. بدون شـک این کار بسـیار لذت بخش اسـت و باعث میشـود در بسـیاری از مواقع متوجـه گذر زمان نشـویم. امـا در زمانـی کـه در حـال این کار هسـتید به ایـن فکـر میکنیـد کـه ایـن کار تـا چـه حـد میتواند امنیـت شـما در جهـان مجـازی را بـه خطـر انـدازد؟ آیا بـه سـایتهایی کـه وارد میشـوید بـه قدر کافـی دقت داریـد؟ برقراری امنیت کامل در زمـان وب گردی تقریبا غیر ممکن اسـت امـا رعایت برخی از نکات در اسـتفاده از اینترنـت میتوانـد تاثیـر قابـل توجهـی در افزایـش امنیـت شـما داشـته باشـد. بـه همیـن خاطر ایـن هفته تصمیـم گرفتهایـم تا شـما را با مهمترین نـکات امنیتی در زمـان اسـتفاده از اینترنت آشـنا کنیم.

مراقب کلیکهای خود باشید

مراقـب باشـید بـر روی چـه چیـزی کلیـک میکنیـد! سـایتها بـه راحتـی میتواننـد بفهمند از کجـا میآیید، آدرس شـما چیسـت. نکتـه بسـیار مهمی کـه در باز

IP کـردن یـک لینـک باید توجه داشـته باشـید این اسـت کـه اگـر میخواهید اطالعات سـایتی که در آن هسـتید توسـط سـایتی که لینـک آن آمده اسـت دزدی نشـود، لینـک را بـه طور مسـتقیم باز نکنید بلکـه لینک را کپی کـرده و در یـک تب جدیـد یا پنجره باز کنیـد. نمونهای از این سـایتها سـایتهایی هسـتند که به شـکل فروم و تـاالر هسـتند و کاربران لینکهای مختلفـی با اهداف مختلـف در صفحـه قـرار میدهنـد و شـما را ترغیـب میکننـد تـا روی آن کلیـک کنیـد. امنتریـن راه برای زمانـی کـه از سـایتهای ناشـناس اسـتفاده میکنیـد اسـتفاده از پروکسـی میباشـد، هـر سـایتی کـه بـدون پروکسـی بازدیـد میکنیـد بـه راحتی مـی توانـد به

IP شـما دسترسـی داشـته باشـد. طبق آمار اکثـر اطالعات دزدی شـده و کالهبرداریهـا از طریـق کلیک کردن بر روی لینکهایـی اسـت کـه کاربـر را تشـویق به کلیک بـر روی لینـک میکنـد و سـپس بـه یک سـایت آلوده وصـل میکنـد. خصوصـا در مـورد ایمیلهایـی کـه به شـما میرسـد، حداکثـر دقـت را کنیـد و ایمیلهایـی را که ناشـناس میباشـد در لیسـت هرزنامه خود قرار دهید و از بـاز کـردن و کلیـک بـر روی لینکهـای موجود در محتـوای آن خـودداری کنید.

مرورگر خود را آپدیت کنید

مرورگـر خـود را مرتـب بـه روز رسـانی کنیـد. معمـوال مروگرهـای مختلـف بـه شـکل متنـاوب نسـخههای مهـم امنیتـی خـود را بـرای دانلـود، ارائه میدهنـد، این نسـخهها مشـکالت و آسـیب پذیریهـا و باگهـای امنیتـی در نسـخههای قبلـی را برطـرف کردهانـد، ایـن آسـیب پذیریها معمـوال بعد از حمله توسـط مهاجمین و روشهـای هـک کـردن و همچنیـن گزارشهـای دریافـت شـده از کاربـران مبنی بروجود مشـکل امنیتی، شناسـایی و برطـرف میشـود. بـرای دریافـت ایـن برنامههـای بهروز شـده حتمـا از طریق وب سـایت خود مرورگـر اقـدام کنید یا به شـکل آنالین اقـدام به آپدیت کردن آن توسـط خـود مرورگر کنید. همچنین سیسـتم عامـل خـود را نیـز مرتب به روز رسـانی کنیـد خصوصا نسـخههای امنیتی که سیسـتم عاملها برای دانلود هر چنـد وقـت یک بار بـر روی سـایت خود قـرار میدهند.

صفحات پاپ آپ را مسدود کنید

جلوی راگرفتهوآنرابالککنید!

‪Pop up Pop-up‬ صفحاتـی هسـتند که بـدون اجازه شـما باز میشـوند و شـروع بـه بارگذاری در مرورگر شـما میکنند، بسـیاری ازایـن هـامیتواننـدبدافزارهایـیباشـندکه

Pop-up بـدون اجـازه شـما مبـادرت بـه انجـام عملیـات مخرب میکننـد. اکثر نسـخههای جدیـد مرورگرهـا این امکان را دارنـد که به طـور پیش فرض، جلوی ایـن

Pop-up هـا را میگیرنـد و آنها را بالک میکنند. اگـر در مرورگر شـما هنوز این ویژگی فعال نمیباشـد حتمـا آن را فعال کـرده یـا از نسـخههای باالتر که ایـن امـکان را فراهم میکنـد اسـتفاده کنید یـا از نرم افزار هـای بالک کننده

اسـتفاده کنید. Pop-up

هر افزونهای را نصب نکنید

در انتخـاب پالگینهـا و افزونههـای مرورگـر هـا بسـیار مراقـب باشـید حتـی بسـیاری از افزونههـای امنیتـی طراحـی شـده بـرای ایـن مرورگر ها خودشـان برنامههـای تروجان و جاسوسـی میباشـند. تا جایی که امـکان دارد سـعی کنیـد ایـن افزونههـا را نصـب نکنید و اگـر زمانـی هـم نصـب کردیـد از اعتبـار آن اطمینان حاصـل کنیـد و از افزونههایـی اسـتفاده کنید کـه مورد تاییـد خـود مرورگرهـا و توسـعه دهنـدگان آن مرورگـر میباشـد. زیـرا ایـن افزونههـا بـه شـدت میتواننـد خطرنـاک بـوده و اطالعـات مهمـی از جملـه اطالعات کارت بانکـی شـما را بـه سـرقت ببرنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.